Ekonomiutbildning för styrelse och ledning i kommunala bolag | PikuKommun

Ekonomiutbildning för styrelse och ledning i kommunala bolag

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Vi tror att du är en engagerad VD eller koncernVD och vill ha en lika engagerad styrelse! En styrelse som inte bara tittar bakåt utan även framåt.

Som VD kan du få mer kompetens från din styrelse och du kan också avlastas ansvarsmässigt genom att utbilda din styrelse i ekonomifrågor och styrning. Du kan också utveckla en fördjupad dynamik i relationen styrelse – ledning.

Förutsättningarna för de kommunala bolagen ser annorlunda ut än för övriga kommunala verksamheter, bl a styrs de av Aktiebolagslagen och de ska generera vinst. Efter förra valet ska din styrelse nu göra sin första skarpa budget och med rätt utbildning ger du dem också rätt förutsättningar! En enda dag räcker, och vi designar utbildningen efter era behov och vi jobbar med det egna bolagets siffror för att få ut mesta möjliga nytta av utbildningen direkt.

Alla beslut får ekonomiska konsekvenser för bolaget.

I denna utbildning får deltagarna konkreta verktyg och tips på hur de kan använda ekonomisk information för att förstå och styra sitt bolag på det mest effektiva sättet. Vi tar också upp etiska och andra dilemman som kan uppstå om en kommun t ex vill finansiera verksamheter genom vinstuttag i bolagen istället för höjd skatt.

Som i så många andra sammanhang handlar ekonomi mycket om kommunikation, och genom att tillägna sig det ”ekonomiska” språket och dess modeller ökar förutsättningarna väsentligt för att deltagarna ska kunna bedriva en mer ekonomiskt hållbar verksamhet.

Utbildningen är designad som en s k ”blended learning”, bestående av en heldag och en digital e-learningaktivitet med filmade föreläsningar som gärna får användas både som förberedelse inför utbildningsdagarna och för repetition och reflektion efteråt. I utbildningen ingår en licens per deltagare som ger tillgång till e-learning under ett års tid.

Sagt om utbildningen från tidigare deltagare:
”Vi är oerhört nöjda med den styrelseutbildning i ekonomi vi genomförde förra året. På relativt kort tid lyckad Per Arvidson skapa insikt i väsentliga nyckeltal och resultat- och balansräkningens viktigaste delar i syfte att förstå hur investeringar kan skapa resultat. Vi har redan sett den praktiska nyttan av utbildningen”, Paul Myllenberg, vd Lunds Kommunala Parkerings AB.

 

Medverkande 

Per Arvidson arbetar till vardags i två olika yrkesroller. Han är sedan många år verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, och har vunnit pris för sin pedagogiska skicklighet, men är också en efterfrågad managementkonsult med inriktning på ekonomistyrning, som anlitas av nationella och globala företag.
Därutöver är Per författare till universitets- och högskolelitteratur, bl a Sveriges mest använda bok inom redovisningsutbildning på Universitet och Högskolor.

 

Målgrupp

Styrelse, VD och ekonomiansvariga i kommunala bolag.

 

Innehåll  (förslag)

Under utbildningsdagen tar vi upp följande områden:

  • Redovisningens språk, modeller och logiker
  • Årsredovisningen och ekonomiska rapporter – hur ser de ut?
  • Hur mår – i finansiella termer –vårt bolag? Analys och tolkning!
  • Vilka områden/faktorer måste förändras – och hur mycket – för att bolagen ska öka sin finansiella förmåga (marginaler, avkastning, prissättning, kassaflöde etc)?

För att dessa moment ska bli riktigt meningsfulla arbetar vi med det egna senaste bokslutet eller motsvarande ekonomisk rapport. Efter utbildningsdagen har deltagarna bättre lärt känna – ur ekonomisk synvinkel – sitt bolag!  Och har därmed getts bättre förutsättningar att påverka bolagets framtida finansiella situation!

 

Frivillig förberedelse:               Digital e-learningaktivitet

Denna del av utbildningen är frivillig men rekommenderassom en förberedelse inför utbildningsdagen.  Den består av fyra digitala föreläsningar och adderar ett betydande mervärde till utbildningen i övrigt. Föreläsningarna tar upp områdena:

  • Finansiellt värdeskapande
  • Bokföring är kul!
  • Att förstå redovisning
  • Räkenskapsanalys

Varje föreläsning består av 10 – 15 korta avsnitt på ca 5 minuter, totalt 1 – 1,5 timme. De korta avsnitten ger deltagarna stor möjlighet att genomföra e-learningaktiviteten vid de tidpunkter som passar var och en bäst. Deltagarna får en licens som ger dem tillgång till de digitala utbildningarna under 12 månader, inklusive fri teknisk support.

Syftet med de digitala utbildningsavsnitten är dels att deltagarna ska kunna förbereda sig inför utbildningsdagen, vilket i sin tur leder till en mer kvalificerad utbildning, dels att deltagarna i efterhand kan gå tillbaka och repetera alternativt fördjupa avsnitt i utbildningen, som man anser som särskilt intressanta.

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.