Detaljplanering av allmänna platser

Vad ska man tänka på vid planläggning av allmänna platser och vad betyder de tillämpliga planbestämmelserna?

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata. Dagen inleds med en introduktion om detaljplaner i allmänhet och tar därefter upp specifika frågor av intresse för park- och gatas verksamhetsområde, såsom stadsodling kontra odlingslotter, dagvattenanläggningar och mångmultifunktionella ytor. Inom området finns många oklarheter och frågetecken. Under dagen besvaras frågor som exempelvis ”får parkering vara torg och tvärtom?” liksom andra frågor från deltagarna.

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig i första hand till dig som arbetar med och har intresse av planfrågor och kommunens grönområden såsom tjänstemän på kommuners enheter för park- och gata eller motsvarande samt stadsarkitekter, planarkitekter, inspektörer och planingenjörer samt förtroendevalda och andra tjänstemän som kommer i kontakt med frågorna.

Medverkande

Advokat Katja Hedberg från Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg HB.

Katja har jobbat många år kring kommunalt planarbete med inriktning på kommunala detaljplaner och hur dessa processas.

Innehåll

Under utbildningsdagen kommer bl a dessa punkter att behandlas;

– Introduktion om PBL:s planeringsbestämmelser.
– PBL:s bestämmelser om detaljplanering.
– Om enskilt och allmänt huvudmannaskap.
– Vad ska regleras i en detaljplan?
– Vad får regleras i en detaljplan?
– Hur processas detaljplanarbetet på ett riktigt sätt?
– Om användningsbestämmelser för allmän plats

– Torg
– Väg
– Gata
– Gång
– Cykel
– Parkeringsplats
– Park
– Natur
– Skydd
– Återvinning

– Om egenskapsbestämmelser.

– Om utformning av allmän plats.

– Hur läser man en detaljplan – exempel.

– Rättsfall på området

Hålltider

09.00 – 09.30 Samling och kaffe
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 5 oktober 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

torsdag, oktober 19, 2017

Avslutas

16:00

torsdag, oktober 19, 2017

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup