Allmänna handlingar och hantering av sekretessfrågor i kommunen

Det sker dagligen förfrågningar till kommunen om att få ut och ta del av allmänna handlingar. Denna utbildningsdag behandlar tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighet samt offentlighets- och sekretesslagens begränsningar av den enskildes rätt att ta del av handlingar. Utbildningsdagen tar även upp hur kommunen ska hantera begäran om att få ut handlingar och hur avslagsbeslut, på ett rättsligt, riktigt, sätt ska formuleras.

Utbildningsdagen ger en allomfattande genomgång av de juridiska regleringarna men tar även upp arbetsmetoder och det praktiska arbetet kring frågorna.

Målgrupp

Nämndsekreterare, administratörer, chefer, verksamhetsansvariga, projektledare, HR-personal, assistenter, föreståndare och förtroendevalda.

Medverkande

Advokat Christian Arnbom
Christian har många års erfarenhet som advokat och då inte minst utifrån det förvaltningsrättsliga området och bl a gjort notarietjänstgöring vid Sundsvalls tingsrätt.

Innehåll

 • • Vad är en allmän handling?
 • • Skillnaden mellan allmänna och offentliga handlingar
 • • Hur hanteras förfrågningar?
 • • Genomgång av offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 • • Vilka sekretessbestämmelser finns?
 • • Inom vilken tid ska handlingar lämnas ut?
 • • När får och ska handlingar inte lämnas ut? Vem beslutar om detta?
 • • Hur avslår man en begäran om att få ut handlingar?
 • • Överklagansmöjligheter – hur och var?
 • • Sekretess inom socialtjänsten
 • • Vilka handlingar ska sekretessbeläggas? När och hur?
 • • Hur och vem sekretessbelägger en handling?
 • • Vem får ta del av sekretessbelagd handling? – hur får de det?
 • • Är det ur sekretessynpunkt skillnad på allmänhet och de som arbetar i en kommun eller är förtroendevalda?
 • • Sekretessens möjligheter och hinder för samverkan mellan olika förvaltningar och inrättningar
 • • Vilka dokumentationskrav finns?
 • • Viktiga rättsfall

Hålltider

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 5 oktober 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun, tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Börjar

09:00

måndag, oktober 16, 2017

Avslutas

16:00

måndag, oktober 16, 2017

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup