Att skriva Exploateringsavtal

Under denna utbildningsdag beskriver vi vad den som skriver exploateringsavtal bör tänka på.
Utbildningen bygger på att exploateringsavtalet i första hand är ett juridiskt dokument och dessutom ett instrument för plangenomförande. Vi tar därför upp de juridiska frågor som aktualiseras när avtalsrätten ska kombineras med plan- och bygglagen samt alla övriga lagar som är av betydelse för en exploatering.
Plangenomförande inrymmer en rad ställningstaganden till olika frågor såsom huvudmannaskap för allmänna platser, vatten- och avlopp, finansiering av gatuutbyggnad miljö- och kulturmiljöfrågor, ansvar för förorenad mark med mera.

Frågor som tas upp under dagen
• Avtalslagens bindande och icke bindande bestämmelser
• Att tänka på vid avtalsskrivning
• Kommunens särställning som avtalspart
• Vilka krav som kan ställas på exploatören
• Kommunallagens betydelse för avtalsinnehållet
• EU-direktiv som måste beaktas vid exploateringsavtal
• Rättsfall om exploateringsavtal

Målgrupp

Exploateringschef, exploateringsingenjör, handläggare exploatering, fastighetschef, planchef, planarkitekt, projektledare.

Medverkande


Annika Gustafsson, jur kand.

Annika Gustafsson har tjänstgjort på Svenska Kommunförbundet (numera SKL) i över 20 år och har sedan 1978 biträtt kommunerna med plan-, bygg- och annan fastighetsrättslig lagstiftning liksom miljö- och skadeståndsrätt. Annika har bl a varit expert i 1995 års PBL-utredning och undervisat vid Stockholms och Umeå universitet. Annika har också skrivit Bygglovsboken, som behandlar den kommunala handläggningen av bygglovsärenden

 

Marianne Carlbring, civilingenjör lantmäteri.

Marianne Carlbring har erfarenhet från kommunal exploatering från flera kommuner och har verkat inom fastighetsrättslig och fastighetsekonomisk konsultverksamhet i drygt 20 år. Marianne har lång erfarenhet av att undervisa i frågor om markåtkomst, ersättning vid exploatering och fastighetsekonomi på högskolenivå och är mycket uppskattad som föreläsare

Innehåll

Den 1 januari 2015 trädde ett antal lagändringar i kraft som rör frågor gällande exploateringsavtal och avtal om markanvisningar. Vi går igenom dessa och vilken betydelse de har för avtalsskrivningen.

Vad får man reglera i ett exploateringsavtal?

• Hur ska man se till att alla viktiga frågor som inte regleras i bygglovet regleras i exploateringsavtalet?

 

Vilka åtgärder har en kommun rätt att ålägga exploatören att genomföra, vidtaga och finansiera vid exploatering:

•VA-utbyggnad?

•Gator?

•Dagvattenlösningar?

•Byggande av förskolor, skolor och vårdlokaler?

•Tillfartsvägar?

 

Kopplingen exploateringsavtal – LOU

Statsstödsreglernas (EU) betydelse för exploateringsavtal

Problem beträffande markförhållande – hur ska det hanteras?

•Förorenad mark – vad säger miljöbalken?

•Dåliga geotekniska förhållanden m m

Hålltider

08.30 – 09.00          Kaffe och registrering

09.00                            Utbildningsstart

12.00 – 13.00           Två-rätters lunch

14.30                             Kaffe

16.30                             Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 12 februari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 900 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, och två rätters-lunch.

Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

torsdag, mars 1, 2018

Avslutas

16:30

torsdag, mars 1, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup