Att utreda vuxna med en missbruks- eller beroendeproblematik

Inom socialtjänstens missbruksvård har andelen klienter med tungt missbruk och psykisk ohälsa ökat.

Färre personer har fått frivilliga insatser och fler personer vårdats med tvång. Företrädare för socialtjänsten anger att klienterna inom socialtjänsten har alltmer komplexa vårdbehov och fler personer beskrivs ha både missbruksproblem och svåra psykiatriska problem (Socialstyrelsens lägesrapport Individ och familjeomsorg, 2017).

Det är kommunernas socialnämnd som har det yttersta ansvaret för att personer med en missbruks- och/eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende. Det finns höga krav på socialnämndens verksamhet bland annat gällande den enskilde individens rättigheter till god vård och rätt att påverka och styra de insatser som erbjuds. Det innebär att ansvarig personal behöver kunskap om gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) (LVM) samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet. För att kunna uppnå en god kvalitet på vården behövs även kunskap om av hur man ska planera, genomföra och följa upp insatser samt hur man kan möjliggöra den enskildes medverkan.

Utbildningsdagen innebär en genomgång av regelverket kring handläggning och dokumentation rörande ärenden med fokus på vuxna med en missbruks och eller beroendeproblematik. Från aktualisering, till utredning och genomförande samt uppföljning av insats. Ett pass innebär genomgång av lagstiftningen enligt LVM och fokuserar på lagstiftningens intentioner, socialnämndens ansvar samt handläggnings och dokumentationsregler.

Utgångspunkten under utbildningen är utöver gällande lagstiftning, socialstyrelsens handböcker och riktlinjer även adekvata förarbeten och rättsfall.

Målgrupp

Handläggare och arbetsledare samt övrig berörd personal inom socialtjänst, vård och omsorg samt missbruksvården.

Medverkande

Hannah Kejerhag Oldenmark
Hannah är auktoriserad socionom och har bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg från flera olika kommuner. Hon har arbetet både som socialsekreterare och enhetschef. Från 2006 arbetade hon som socialkonsulent på länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetet innebar tillsyn och rådgivning till socialnämnder. De senaste åren har hon arbetat med kvalitetsutveckling av socialnämnders verksamhet på Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

Innehåll

 • Socialnämndens övergripande ansvar
 • Socialnämndens särskilda ansvar för personer med en missbruks- och/eller beroendeproblematik
 • Kvalitet inom socialtjänsten
 • Den enskildes delaktighet
 • Utredning av vuxna enligt 11 kap 1 § SoL
 • Bedömningsinstrument kring missbruk och beroendeproblematik (alkohol, narkotika och spel)
 • Samverkan med externa verksamheter

 

LVM

 • Förutsättningar för vård
 • Samtycket
 • Omedelbart omhändertagande
 • Utredningen
 • Domstolsprövningen
 • Vårdens inledning
 • Fortsatt planering

 

Genomförande av insats

 • Ansvarsfördelning
 • Uppföljning
 • Dokumentationsregler
 • Avslut

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 12 september.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 600 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation. Alla priser är exkl moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

torsdag, oktober 11, 2018

Avslutas

16:30

torsdag, oktober 11, 2018

Adress

Quality Hotel Luleå, Storgatan 17, Luleå