Certifieringsutbildning för upphandlare/inköpare m fl

En 8-dagars utbildning för upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare av komplicerade upphandlingar. 

Upphandlingsfrågorna blir allt viktigare och intar en central roll inom den offentliga sektorn och då inte minst för kommunerna/upphandlande myndigheterna. Det är därför av största vikt att de som arbetar med frågorna har goda kunskaper och insikter inom ämnesområdet.

Alla som aktivt medverkar i anskaffningsprocessen måste ha goda kunskaper om regelverket och dess tillämpning. Det är viktigt att göra rätt och lätt att göra fel. Vidare är det nödvändigt att förstå det sätt på vilket leverantörerna till den offentliga sektorn tänker och agerar. Syftet med denna utbildning är att lägga grunden till en professionell upphandlingsverksamhet i er organisation. Det innebär att förutsättningar skapas för att affärsmässigt goda upphandlingar kan genomföras i vilken den upphandlande myndigheten får valuta för insatta medel då varor, tjänster eller entreprenader anskaffas. Vidare formeras basen för goda upphandlingsrutiner i enlighet med gällande lagstiftning för att minimera riskerna för ekonomiskt dåliga inköp och negativ publicitet. Utbildningen kommer också att lägga grunden till en ökad säkerhet i inköparnas yrkesroller.

Med kunnig personal ökas också konkurrensfördelarna samtidigt som acceptansen för organisationens kunskaper ger förtroende från leverantörssidan.

Deltagarna kommer att få ett material som är praktiskt användbart i det dagliga arbetet. Dokumentationen kommer att fördjupas under utbildningens gång och är komplett när utbildningen avslutas.

Praktiskt arbete är en central del av utbildningen och grupparbeten kommer att genomföras. Det har genom åren visat sig vara ett värdefullt inslag i utbildningen för deltagarna att kvalitetssäkra sina vunna kunskaper.

Målgrupp

Upphandlare och inköpare men även andra som på olika sätt medverkar i upphandlingsarbetet som expert, referensgrupps- eller projektgruppsdeltagare eller beställare av komplicerade upphandlingar.

Certifiering

Efter avslutad utbildning utfärdas, efter ett kunskapsprov, ett certifikat som belägger att deltagaren genomgått denna certifieringsutbildning och uppnått betyget godkänt.

Medverkande

PO Andersson har varit verksam inom området i mer än 30 år bland annat som inköps- och upphandlingschef i ett flertal kommuner. Han har under åren genomfört mer än 350 utbildnings- och konsultuppdrag i kommun, stat och landsting. Han har till exempel bland annat utbildat länsrätterna (numera förvaltningsrätterna) i Södermanland, Uppland, Dalarna, Västmanland, Jönköpings län och Stockholm samt Kammarrätten i Stockholm, Jönköpings län och Högsta Förvaltnings­domstolen. Han har även utbildat Kommerskollegium myndigheten för Sveriges medlemskap i EU och den fria rörligheten.

Han är operativ i det praktiska upphandlingsarbetet och hans pedagogik bygger på egna erfarenheter ifrån hela den offentliga sektorn samt genom medverkan i olika sammanhang med lagstiftningsarbetet kring offentlig upphandling. PO Andersson är i dag också huvudlärare i offentlig upphandling hos Stockholms Internationella Handelsskola.

Han har också genomfört komplicerade upphandlingar med upphandlingsformen konkurrenspräglad dialog, konkurrensutsättning av biblioteksverksamhet, infrastruktur och integration av ensamkommande flyktingbarn samt olika former av tjänstekoncession som simhallar, äldreboende, skola och komvuxutbildning. Han har också stor erfarenhet ifrån partneringprojekt.

9 – 10 oktober 2019

Del 1: Regelverket för offentlig upphandling

Innehåll
Allmän översikt över de lagar och bestämmelser som berör område med speciell inriktning på lagområden för utbildningsuppdraget. Rättsfall som blivit prejudicerande ingår. Utbildningen är baserad på de EU-direktiv som styr den offentliga upphandlingen, den nationella lagstiftningen, dvs. lagen om offentlig upphandling m.fl. lagar, anvisningar samt betänkanden från kommittéer och utredningar.  Huvudinriktningen är Lag om offentlig upphandling men även LUF, den nya lagen om tjänstekoncessioner LUK och lagen om valfrihet LOV kommer att behandlas.

Sociala hänsyn CSR – Corporate Social Responsibility, särskilda kontraktsvillkor och miljökrav är ett viktigt område som aktualiseras allt mer och är självklart ett område som kommer att beaktas i utbildningen.

 • Lag om offentlig upphandling (LOU)
 • Köp från egna bolag
 • Övriga regelverk för offentlig upphandling samt nyheter och förändringar av lagstiftning
 • Samverkansformer
 • Koncessioner
 • Partnering
 • Tredjepartslogistik
 • Särskilt om konkurrenspräglad dialog, KPD
 • Sponsring
 • Offentlighets- och sekretesslagen i de delar som berör upphandling
 • Rättsfallsredovisning

 

Upphandlingsprocessen

Innehåll

 • Beskrivning av upphandlingsprocessen
 • Upphandlingscykeln

 

23 – 24 oktober 2019

Del 2: Upphandlingsdokument

Innehåll

Målet med detta kursavsnitt är att fördjupa kunskaperna om att genomföra en effektiv offentlig upphandling samt ge de praktiska ramarna för handläggning av inköpsärenden med utgångspunkt i hur upphandlingsdokumenten byggs upp och vilka särskilda kunskapskällor som fordras. Vidare kommer vanliga ”fällor och fel” att belysas särskilt under detta avsnitt. Rättspraxis är vid sidan av de praktiska handlingsfrågorna av särskild vikt att belysa för att lyckas med upphandlingen.

Strukturer och enklare mallar för arbetets genomförande kommer att presenteras. Vidare kommer grupparbeten, som tar sin utgångspunkt i den egna verksamheten, att fördjupa kunskaperna om det praktiska sättet att genomföra upphandlingar.

Uppbyggnaden och strukturen av hur anbuden kommer att utvärderas är av yttersta betydelse för att upphandlingarna skall kunna genomföras på bästa sätt. Anpassningarna av den offentliga sektorns verksamheter pågår ständigt och innebär förändringar som måste beaktas vid den offentliga upphandlingen.

Med alternativa driftformer och med konkurrensutsättning av verksamheter fordras att inköpsfunktionen motsvarar de av förtroendevalda högt ställda kraven och också fungerar som en samlande kraft i upphandlings-verksamheten. Därför kommer särskilt kraftfulla insatser att göras inom detta avsnitt för att stärka kompetens att lösa den mest centrala frågan i inköpsprocessen; Nämligen att uppställa uteslutnings- och kvalificeringskrav samt forma relevanta utvärderingsvillkor. Betydelsen av sättet att utvärdera leverantörens pris kommer särskilt att belysas.

Kunnighet att utarbeta upphandlingsdokument inom olika upphandlingsområden som varor, tjänster, driftentreprenader och byggentreprenader kommer i förekommande fall att beröras i utbildningen. Alla delar skall ingå i uppbyggnaden av upphandlingsdokument med speciell tyngd på obligatoriska krav, utvärdering vid rangordning och viktning.

 • Kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen
 • Organisationen inför en upphandling
  med en kostnadseffektiv hantering.
 • Projektorganisation och projektplan för upphandlingen
 • Sekretessfrågor
 • Medbestämmandelagen, MBL, i de delar som berör upphandling
 • Tidplan
 • Behovsanalys
 • Dialog/Marknadsundersökning
 • Upprättande av upphandlingsdokument
 • Allmän orientering
 • Kravspecifikation
 • Kommersiella villkor
 • Utvärdering
 • Bedöma kontraktsvärdet i sin helhet
 • Upphandlingsförfaranden
 • Annonsering
 • Inbjudan/skrivelse
 • Anbudstid
 • Eventuell anmälan om deltagande av representant ifrån Handelskammare
 • Sista anbudsdag
 • Anbudets giltighetstid
 • Anbudsöppning
 • Anbudssammanställning
 • Utvärdering/uteslutning/kvalificering
 • Presentation av anbud
 • Förhandlingar/kompletteringar/tillägg och förtydligande
 • MBL
 • Kontraktsgenomgång
 • Tilldelningsbeslut/tidsfrister
 • Avtal
 • Eventuell sekretess i de delar som berör upphandling
 • Anbudsdokumentation
 • Information
 • Efterannonsering
 • Uppföljning

 

30 – 31 oktober 2019

Del 3: Avtal

Innehåll
Förslag på hantering och innehåll samt avtalsmodeller
Avtalslagen i de delar som berör upphandling
Köplagen i de delar som berör upphandling

 • Standardavtalsrätt i de delar som berör upphandling
 • ALOS 05
 • ABK 09, AB 04 ABT 06
 • Egna avtal och kommersiella villkor
 • Leverantörernas egna avtal/allmänna bestämmelser
 • De svenska upphandlingslagarna och de EU-direktiv som styr anskaffningsprocessen utgör ett slags ”filter” till skydd for den fria konkurrensen. Emellertid styrs avtalsbildningen och praxis även av den traditionella civilrätten och detta kursavsnitt skall i grunden lägga fast dessa principer.

 

 28 – 29 november 2019

Del 4: Sekretess och offentlighet rörande upphandling

Innehåll
Vilka regler som gäller
Tryckfrihetsförordningen
Offentlighetsprincipen
Offentlighets och sekretesslagen

 • Tilldelningsbeslutet och informationen till anbudsgivare
 • Vad har anbudsgivarna rätt att ta del av?
 • När kan ett anbud anses vara hemligt på begäran av anbudsgivare?
 • När är hemlighållandet motiverat?
 • Sekretess om upphandlande myndigheten kan komma att lida skada
 • Hur länge kan ett anbud/avtal hemlighållas?
 • Vad händer efter att sekretessen släppt?

Certifiering = kunskapsprov.

Datum

9 – 10 oktober 2019
23 – 24 oktober 2019
30 – 31 oktober 2019
28 – 29 november 2019

 

Hålltider

08.30 – 09.00. Samling och kaffe
09.00  Start
12.00 – 13.00  2 rätters lunch
14.30 – 15.00  Kaffe
16.00  Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 20 september 2019.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Utbildningsavgiften, vilken inkluderar litteratur/dokumentation, kaffe och 2 rätters lunch 8 dagar, är 18.500 kr per deltagare.
För er som önskar logi, ring 040 – 50 05 70.
Moms tillkommer. Fakturering sker i förskott.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

onsdag, oktober 9, 2019

Avslutas

16:00

fredag, november 29, 2019

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup