Den nya kommunallagen med Axel Danielsson

Målsättning

Ambitionen är att anpassa utbildningen till deltagarnas önskemål och behov, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med programmet samt göra en total uppdatering om lagen utifrån senaste nytt såsom förslag till förändringar vad avser reglerna om avtalssamverkan och extern delegering.

 

Mejla föreläsaren

Axel tar således gärna emot frågor som deltagarna vill ha besvarade/belysta/problematiserade: axel.danielsson@adkonsultab.se

Den nya kommunallagen trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte därmed 1991 års kommunallag som efter alla år behövde moderniseras.

Utredningen ”En kommunallag för framtiden”, har haft i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunallagen.

Utredningen har resulterat i en proposition med förslag till ny kommunallag som klubbades i riksdagen de 20 juni 2017 och som trädde i kraft den 1 januari 2018.

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda både i teori och praktik.

Målgrupp

 

• Förtroendevalda i fullmäktige, styrelse, nämnder, bolagsstyrelser,kommunrevision.

• Kommundirektör med ledningsgrupp

• Förvaltningschefer med ledningsgrupper

• Verksamhetsansvariga chefer

• Handläggare, administratörer m fl

Medverkande

Axel Danielsson.

Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i kommunal verksamhet. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

Innehåll

 

Vi sätter in den nya kommunallagen i sitt sammanhang!

 

• Varför har riksdagen beslutat om en ny kommunallag?

Vi går kort igenom vilka nya kommunallagar som tillkommit över tiden och vad som huvudsakligen motiverat förändringarna.

 

• Vilka förändringar genomförs med den nya kommunallagen?

Utbildningen kommer huvudsakligen inriktas på de förändringar som genomförs med den nya kommunallagen. Vi sätter in respektive förändring i sitt sammanhang, vilket innebär att vi för varje förändring redovisar för-och nackdelar med gällande reglering och vad den nya regleringen innebär i teori och praktik.

 

• Vilka förändringar genomföras inte med den nya kommunallagen?

Utredningen om ny kommunallag föreslog ett stort antal förändringar varav ett fåtal inte kommer att genomföras. Vi går även igenom de viktigaste av de förändringar som inte kommer att genomföras och klarar ut vad detta kommer att betyda – positivt och/eller negativt!

 

Till sist tar vi upp förslag till förändringar av den nya kommunallagen såsom de nya reglerna om avtalssamverkan och extern delegering.

 

Förändringar som genomförs/inte genomförs

 

• Kommunstyrelsens ansvar och befogenheter

• Rättsliga förutsättningarna för beställar- och utförarnämnder

• Försöksverksamhet med majoritetsstyre

• Regeln om underställd nämnd

• Krav på styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi

• Åtgärder för konkurrensneutralitet

• Befattning som kommundirektör

• Instruktion för kommundirektör

• Krav på beslutsunderlagens saklighet och objektivitet

• Delegering till presidiet

• Valbarhet vid val av befattning som kommunalråd och benämningen borgarråd

• Kvalifikationskrav vid rekrytering av ledamöter till bolagsstyrelser

• Kommunalt medlemskap för juridiska personer

• Laglighetsprövning av budgetbeslut om balanskrav och resultatutjämningsreserver

• Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft

• Beredning av revisorernas budget

• Yttranderätt för revisorernas sakkunniga

• Valbarhetshinder för ordföranden i kommunrevisionen

• Valbarhetshindret för samtliga revisorer

• Fullmäktiges handläggningsordning av årsredovisning och ansvarsfrihet

• Rätten att kvarstanna som förtroendevald vid avflyttning från kommunen

• Frivillig anmälan av delegeringsbeslut

• Webbaserade anslagstavlans innehåll och form

• Publicering av delegeringsbeslut på webbaserade anslagstavlan

• Annonsering av kungörelsen i ortstidningar

• Bevis om protokollets justering

• Språkförenklingar

• Förslag till förändringar av den nya kommunallagen såsom de nya reglerna om avtalssamverkan och extern delegering

Kurslitteratur: Relevanta lagtexter

Hålltider

 

09.00 – 09.30    Kaffe och registrering

09.30                     Utbildningsstart

12.00 – 13.00    Lunch

15.30                     Kaffe, avslutning

Anmälan

 

Anmälan senast den 4 april.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela utbildningsavgiften faktureras.

Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.

Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

 

Avgiften är 3 700 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

 

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

onsdag, april 25, 2018

Avslutas

15:30

onsdag, april 25, 2018

Adress

Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7 b, Malmö

Ladda ner PDF

in180425-1.docx