Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag

En specialdesignad utbildning för förtroendevalda, VD:ar och ekonomiansvariga

Särskilt i början av en ny mandatperiod är behovet stort, av en designad utbildning för verksamma i kommunala bolag. Förutsättningarna för de kommunala bolagen ser annorlunda ut än för övriga kommunala verksamheter, bl a styrs de av Aktiebolagslagen och de ska generera vinst.

Alla beslut får ekonomiska konsekvenser för bolaget.

I denna utbildning får deltagarna konkreta verktyg och tips på hur de kan använda ekonomisk information för att förstå och styra sitt bolag på det mest effektiva sättet. Vi tar också upp etiska och andra dilemman som kan uppstå om en kommun t ex vill finansiera verksamheter genom vinstuttag i bolagen istället för höjd skatt.

Som i så många andra sammanhang handlar ekonomi mycket om kommunikation, och genom att tillägna sig det ”ekonomiska” språket och dess modeller ökar förutsättningarna väsentligt för att deltagarna ska kunna bedriva en mer ekonomiskt hållbar verksamhet.

Utbildningen är designad som en s k ”blended learning”, bestående av en heldag och en digital e-learningaktivitet med filmade föreläsningar som gärna får användas både som förberedelse inför utbildningsdagarna och för repetition och reflektion efteråt. I utbildningen ingår en licens per deltagare som ger tillgång till e-learning under ett års tid. Beroende på hur stora förkunskaperna är inom de olika digitala avsnitten, kan var och en välja hur mycket eller hur lite tid man vill spendera på förberedelserna med e-learning.

Den digitala delen i utbildningen är ett erbjudande som skapar mervärde, men inget obligatorium för att delta i utbildningsdagarna.

Målgrupp

Ny- och omvalda förtroendevalda, VD:ar och ekonomiansvariga i kommunala bolag.

Medverkande

Per Arvidson arbetar till vardags i två olika yrkesroller. Han är sedan många år verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, och har vunnit pris för sin pedagogiska skicklighet, men är också en efterfrågad managementkonsult med inriktning på ekonomistyrning, som anlitas av nationella och globala företag.
Därutöver är Per författare till universitets- och högskolelitteratur, bl a Sveriges mest använda bok inom redovisningsutbildning på Universitet och Högskolor.

Innehåll

Under utbildningsdagen tar vi upp följande områden:

  • Redovisningens språk, modeller och logiker
  • Årsredovisningen och ekonomiska rapporter – hur ser de ut?
  • Hur mår – i finansiella termer – deltagarens bolag? Analys och tolkning!
  • Vilka områden/faktorer måste förändras – och hur mycket – för att bolagen ska öka sin finansiella förmåga (marginaler, avkastning, prissättning, kassaflöde etc)?

För att dessa moment ska bli riktigt meningsfulla för deltagaren bör man ta med det egna senaste bokslutet eller motsvarande ekonomisk rapport. Efter utbildningsdagen har deltagaren bättre lärt känna – ur ekonomisk synvinkel – sitt bolag!  Och har därmed getts bättre förutsättningar att påverka bolagets framtida finansiella situation!

Frivillig förberedelse:               Digital e-learningaktivitet

Denna del av utbildningen är frivillig men rekommenderassom en förberedelse inför utbildningsdagen.  Den består av fyra digitala föreläsningar och adderar ett betydande mervärde till utbildningen i övrigt. Föreläsningarna tar upp områdena:

  • Finansiellt värdeskapande
  • Bokföring är kul!
  • Att förstå redovisning
  • Räkenskapsanalys

Varje föreläsning består av 10 – 15 korta avsnitt på ca 5 minuter, totalt 1 – 1,5 timme. De korta avsnitten ger deltagarna stor möjlighet att genomföra e-learningaktiviteten vid de tidpunkter som passar var och en bäst. Deltagarna får en licens som ger dem tillgång till de digitala utbildningarna under 12 månader, inklusive fri teknisk support.

Syftet med de digitala utbildningsavsnitten är dels att deltagarna ska kunna förbereda sig inför utbildningsdagen, vilket i sin tur leder till en mer kvalificerad utbildning, dels att deltagarna i efterhand kan gå tillbaka och repetera alternativt fördjupa avsnitt i utbildningen, som man anser som särskilt intressanta.

Hålltider

08.30 – 09.00 Samling och kaffe
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 26 april 2019.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 200 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe och lunch samt dokumentation.

Tillägg: 2 000 kr exkl moms per deltagare för den som önskar e-learningmodulen på detta ämne, med 12 månaders licens för fyra digitala föreläsningar och fri teknisk support (se ovan).

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, maj 20, 2019

Avslutas

16:30

måndag, maj 20, 2019

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup