Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!

Regeringen skriver att “Ärenden av mer okomplicerat slag kan i många fall med fördel helt eller delvis hanteras muntligt utan att effektiviteten och rättssäkerhetens krav eftersätts. Det gäller t ex i fråga om ärenden om s k nödbistånd inom socialtjänsten” (Prop 2016/17:180 : En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, sid 76). Denna inställning, att “nödbistånd inom socialtjänsten” “är av mer okomplicerat slag” delas kanske inte av alla som inom socialtjänsten arbetar med att ta ställning till ansökan om matpengar. Det kan till och med vara så att detta anses tillhöra de mer komplicerade ställningstagande som har stor betydelse för enskilda och att det därför är av största vikt att besluten inte upplevs som nyckfulla och godtyckliga.

Socialtjänstens arbete är, tvärtemot hur ovanstående citat än kan tolkas, oerhört viktigt för att vi ska ha ett fungerande samhälle. Ju mer kunskap som finns desto större chans till korrekta beslut som kan förstås och accepteras,av såväl den enskilde som av allmänheten. Rättssäkerheten får vi aldrig tumma på!

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd. Det ska underlätta och effektivisera arbetet så att mer tid kan ägnas åt att följa lagen än att ta reda på vad lagen säger. Utbildningen tar upp de mest grundläggande bestämmelserna och försöker strukturera dessa, så att handläggningen kan ske så professionellt och rättssäkert som möjligt.

Målgrupp

Utbildningsdagarna riktar sig till i första hand till dig som inte har så lång erfarenhet av att arbeta med ekonomiskt bistånd, men de tolkningar och infallsvinklar som ryms inom regelverket kan vara av intresse även för dem som har mer erfarenhet.

Medverkande

Nils Allan Danielsson

Nils Allan Danielsson har arbetat sju år som handläggare av ekonomiskt bistånd. De senaste nitton åren har han arbetat med rättssäkerhetsfrågor som utredare i Karlstad kommun. Vid sidan av sitt arbete har han handledningsuppdrag i andra kommuner och utbildningsdagar där han delar med sig av sina kunskaper och erfarenhet av arbetet med ekonomiskt bistånd.

Innehåll

– Socialtjänstens roll i samhället
– Tre villkor för rätt till bistånd
– Besluta om ”skälig levnadsnivå”
– Dokumentation, inte bara rättssäkerhet
– Sekretess – enkel huvudregel, men med många undantag av vikt att ha kunskap om
– Genomgång av rättsfall och domar med konkreta ärenden där ovanstående har bedömts i praktiken och som, i vissa fall, visar att det finns oklarheter i vårt (=samhällets) beslutsfattande
– Handläggningen
– Arbetsmetoder och rutiner för att jobba effektivare och rättssäkrare med ekonomiskt bistånd
– Frågor, svar och diskussion

Hålltider

Dag 1
09.00 – 09.30 Samling och kaffe
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.30 Avslutning dag 1
19.00 Gemensam middag för övernattande

Dag 2
07.00 – 09.00 Frukost för övernattande
09.00 Utbildningsstart
10.15 Kaffe
12.00 – 13.00 Lunch
15.00 Avslutning med kaffe

Anmälan

Anmälan görs senast den 11 september 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 5 900 kronor exkl moms per deltagare.

Kostnaden för helpension är 2 400 kronor och för er som bara önskar kaffe och lunch 2 dagar är kostnaden 700 kronor. Dessa kostnader tillkommer liksom moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun, tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

torsdag, september 28, 2017

Avslutas

15:00

fredag, september 29, 2017

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup