Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet

Många socialsekreterare hanterar anmälningar felaktigt, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Enligt Socialtjänstlagen 14 kap, 1§, ska myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom ALLTID ANMÄLA om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Men varför blir det så ofta fel från socialtjänstens sida?

Det här är en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck, om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer och om skam, hotet mot familjetrygghet och misstänksamhet mot samhälle och myndigheter.

Målet med föreläsningen är att deltagarna bättre ska förstå vad som menas med hedersrelaterat våld samt att öka sin kunskap om hur individens frihet kan stå i konflikt med heders – och kyskhetstänkandet som förnekar unga kvinnor rätten till att leva sitt eget liv i alla bemärkelser. Målet med utbildningen är också att ge olika konkreta verktyg till deltagarna för att kunna omsätta kunskaperna i praktisk handling och för att kunna göra rätt i de aktuella ärendena. Även tips på hur man tolkar signaler hos barn och ungdomar, när det är något som kanske inte står rätt till.

Målgrupp

Chefer, personal och förtroendevalda inom socialtjänst och skola/förskola.

Anställda inom polis, domstol, primärvård, kvinnojourer, HVB-hem samt privata och ideella organisationer som arbetar med hedersrelaterat våld eller HBTQ-frågor.

För att skolans personal ska kunna hjälpa utsatta elever är det viktigt att personalen på skolan ser och förstår kulturella signaler om vad som händer. Därför är det viktigt och nödvändigt att läkare, lärare och poliser har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär.

Medverkande

Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och medryckande energi. Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och bemötande inom vården. Hon har också med gott resultat medlat mellan familjer för att förebygga tvånggifte och hedersmord.

Anna är legitimerad gymnasielärare, men har även arbetat som undersköterska och tolk, och har mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete. Hon är författare till nio olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett främmande land.

Anna är idag rådgivare, medlare, utbildare, nätverksledare och författare.

 

Innehåll

Föreläsningen tar upp bl a:

 • I vilka situationer blir kulturskillnader tydliga och ett problem?
 • Hur kan vi förändra värderingar, attityder och principer?
 • Hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer.
 • Skammen, hotet mot familjens trygghet och misstänksamheten mot samhället och myndigheter

Efter föreläsningen kommer deltagarna att få en ökad kunskap gällande:

 • Vad som menas med hedersrelaterat våld.
 • Olika kulturer särskilt med kyskhetstänkandet.
 • Individens demokratiska och mänskliga rättigheter som jämlikhet och jämställdhet.
 • Den patriarkala samhällsstrukturen och till den patriarkaliska familjepyramiden.
 • Männens våld mot kvinnor i hederskulturer.
 • Omyndiga barns tvångsäktenskap.
 • Begreppen, heder, skam och skuld, segregation, integration och marginalisering.
 • De individualistiska kontra kollektivistiska mentaliteterna.
 • Hur man gör en närhetsanalys om någon i skolans värd är drabbad av hedersrelaterat våld.
 • Omyndiga flickors rättigheter i samhället vid hedersrelaterat våld.

Hålltider

17.00 Samling och kaffe/te med baguette
17.30 Föreläsningen startar
19.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 20 september 2019.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela föreläsningsavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 500 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för förtäring.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

17:00

torsdag, oktober 17, 2019

Avslutas

19:30

torsdag, oktober 17, 2019

Adress

Lokal i Malmö meddelas efter anmälningstidens utgång.