Hedersrelaterat våld – när individens frihet står i konflikt med hederstänkandet

Hur kan man mörda sin egen dotter som man älskar?                    

Det här är en utbildningsdag om hedersrelaterat våld och förtryck, om hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer och om skam, hotet mot familjetrygghet och misstänksamhet mot samhälle och myndigheter.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska tillägna sig djupare kunskaper om vad som menas med hedersrelaterat våld samt att öka sin kunskap om hur individens frihet kan stå i konflikt med heders – och kyskhetstänkandet som förnekar unga kvinnor rätten till att leva sitt eget liv i alla bemärkelser. Målet med utbildningen är också att ge olika konkreta verktyg till deltagarna för att kunna omsätta kunskaperna i praktisk handling och för att kunna förebygga våld som förekommer i hedersnamn.

Målgrupp

Chefer, personal och förtroendevalda inom socialtjänst och skola/förskola.

Anställda inom polis, domstol, primärvård, kvinnojourer, HVB-hem samt privata och ideella organisationer som arbetar med hedersrelaterat våld eller HBTQ-frågor.

För att skolans personal ska kunna hjälpa utsatta elever är det viktigt att personalen på skolan ser och förstår kulturella signaler om vad som händer. Därför är det viktigt och nödvändigt att läkare, lärare och poliser har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär.

Medverkande

En bild som visar person, vägg, inomhus, leende Automatiskt genererad beskrivning

Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och medryckande energi. Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och bemötande inom vården. Hon har också med gott resultat medlat mellan familjer för att förebygga tvånggifte och hedersmord. Anna är legitimerad gymnasielärare, men har även arbetat som undersköterska och tolk, och har mer än 40 års erfarenhet av integrationsarbete. Hon är författare till nio olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett främmande land.

Innehåll

Förmiddagens föreläsning tar upp bl a:

 • I vilka situationer blir kulturskillnader tydliga och ett problem?
 • Hur kan vi förändra värderingar, attityder och principer?
 • Hederns betydelse i patriarkala samhällsstrukturer och vad den gör med unga flickors och pojkars liv i gränslandet mellan olika kulturer.
 • Skammen, hotet mot familjens trygghet och misstänksamheten mot samhället och myndigheter

Eftermiddagen ger möjlighet till fördjupning och konkretisering som ger deltagarna verktyg för arbetet på hemmaplan, med att förebygga, upptäcka och hantera ärenden med hedersrelaterat våld. I övningar får deltagarna möta sina egna värderingar, attityder, människosyn, empatiska förmåga och syn på integration.

 • Vad innebär det att bli flykting och fly från sitt eget land?
 • Vikten av att förstå andra kulturer, religioner, normer och värderingar än dina egna.
 • Vad innebär det att lära sig ett nytt språk och integreras i det nya landet?
 • Att sluta fira jul, påsk, Lucia, midsommar för integrationens skull.
 • Att uppleva att ens barn har integrerats i det nya samhället och blivit som främlingar för dig.

Efter utbildningen ska deltagarna känna till:

 • Vad som menas med hedersrelaterat våld.
 • Olika kulturer särskild med kyskhetstänkandet.
 • Individens demokratiska och mänskliga rättigheter som jämlikhet och jämställdhet.
 • Den patriarkala samhällsstrukturen och till den patriarkaliska familjepyramiden.
 • Männens våld mot kvinnor i hederskulturer.
 • Omyndiga barns tvångsäktenskap.
 • Begreppen, heder, skam och skuld, segregation, integration och marginalisering.
 • De individualistiska kontra kollektivistiska mentaliteterna.
 • Hur man gör en närhetsanalys om någon i skolans värd är drabbad av hedersrelaterat våld.
 • Omyndiga flickors rättigheter i samhället vid hedersrelaterat våld.
 • De olika myndigheters och andra frivilliga organisationers hjälp, stöd och insatser för de som blir drabbade av våld i hederns namn.
 • Att man kommunicerar olika i olika kulturer.
 • Att mänskliga rättigheter ska gälla lika för alla och aldrig får kränkas med hänvisning till kön, kultur, tradition, heder eller religion.

Hålltider

08.30 – 09.00 Samling och kaffe
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 5 februari 2019.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

onsdag, februari 27, 2019

Avslutas

16:00

onsdag, februari 27, 2019

Adress

Sundsvall