Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod, 24 – 25 april och 22 – 23 maj 2018

Utbildningen är  nu fullbelagd.

Vill du bli garanterad en personlig inbjudan inför höstens utbildningstillfälle?

Klicka här

Diagnostisk familjekunskap inom det sociala arbetet

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten, 1964) och 217 Stockholmsfamiljer (Kälvesten & Meldahl, 1972). Den sistnämnda avhandlingen utgör själva grunden till den intervju- och tolkningsmetodik, som utvecklats till ett redskap i praktiskt socialt arbete vid utredningar av familjehem. Metoden finns beskriven i Kälvesten & Meldahls bok Familjepsykologi. (1982) och senare i forskningsstudien Ett utvalt hem till ett utvalt barn (2013) av Rasmusson & Regnér.

De forskningsintervjuer som använts vid studierna av skolpojkar och deras familjer i Stockholm utvecklade Kälvesten och Meldahl till tillämpbara intervjuer i det sociala arbetet. Familjeintervjuerna visade sig vara fruktbara att använda för att få bättre kunskap och förståelse för relationerna inom en familj, mellan de vuxna och mellan föräldrar och barn. Den kunskap man får genom intervjuerna, ger möjlighet att göra tolkningar av familjens samspel som ökar förståelsen för familjens inre känslomässiga liv. För detta krävs dock grundläggande kunskap om det psykodynamiska synsätt som intervjun bygger på, liksom förståelse för den tankegång som 3-generationsperspek-tivet utgör.

Tillämpningen av intervjun kräver noggrannhet och eftertanke, eftersom den intervjuades personliga integritet berörs. En given förutsättning är att intervjuaren har den grad av självkännedom, som erhålls genom att man själv blivit intervjuad. En annan viktig förutsättning är att tolkningen av intervjuerna förutsätter handledning av en person, som både har kunskap om metodens tillämpning och psykosociala teori och som står utanför den verksamhet som genomför intervjuerna. Noggrant planerade och väl genomförda intervjuer ger förutom möjlighet till större förståelse av familljens resurser och sårbarhet, en bättre kontakt med de intervjuade personerna.

Det övergripande syftet med tolkningen av Kälvestensintervjuer är att förstå hur de vuxna förhåller sig till sina grundläggande behov av känslomässig trygghet i relationen och till motsatsen i behovet av självständighet, oberoende, autonomi. Balansen i dessa två poler – närhet och självständighet – är tolkningens huvudsakliga intresse. Att leva i känslomässigt nära relationer är att leva med en viss spänning och konflikt mellan dessa poler. Hur detta ser ut i familjen är avgörande för bedömningen av om det finns tillräckligt känslomässigt ovillkorligt överskott, som kan komma barn tillgodo vid en placering i familjen. Bedömningen grundar sig på tankegången, att ju mer de vuxna fått sina känslomässiga behov av trygghet och närhet tillgodosedda under uppväxten, desto sannolikare är det att dessa behov är i god balans med behovet av självständighet/autonomi.

 Utgångspunkt för tolkningen är främst de livsberättelser som kommer fram genom intervjuerna med de vuxna i relationen. Innehållet i berättelserna ger en möjlighet att få en uppfattning om vad som händer mellan individerna i relationen. Bedömningen av detta är tolkningens mål.

 Intervju- och tolkningsmetoden har främst tillämpats vid utredningar av familjehem. Med den kan också användas i samband med utredningar för medgivande till adoption och vid socialutredningar som berör barn och ungdomar. I det senare fallet har metoden främst använts i samband med planeringen kring barn och ungdomar som skall återvända till sina ursprungsfamiljer efter placering utanför dessa.

Intervju- och tolkningsmetoden bygger på att två intervjuare samarbetar och samtidigt utför sina intervjuer. Både gedigen beteendevetenskaplig utbildning och yrkeserfarenhet ökar förutsättningarna vid tillämpningen av metoden, liksom den egna viljan att reflektera över sig själva i förhållande till sitt arbete.

Det kommer att finnas möjlighet att genomföra två tolkningar under utbildningen, detta under dagarna 22 och 23 maj. Om det finns familjer på gång för att utredas eller familjehem som man redan har som man vill fördjupa sig igenom intervjuer, så är det möjligt att planera detta till dessa dagar.

 

Referenslitteratur:

Crafoord, C. Människan är en berättelse N&K 1994.

Jonsson, G. & Kälvesten, A-L.222 Stockholmspojkar Almqvist&Wiksell, 1964.

Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. 217 Stockholmsfamiljer Tidens förlag, 1972.

Kälvesten, A-L. & Meldahl, G Familjepsykologi Liber, 1982 (utgången på förlaget, finns möjligen på bibliotek)

Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn N & K 2013.

Medverkande

Gerry Tapper
är leg psykolog och leg psykoterapeut med handledarkompetens i psykoterapi. Han innehar även specialistbehörighet i klinisk psykologi och har arbetat som psykolog i olika verksamheter inom socialtjänsten i Malmö sedan 1979. Är privatpraktiserande på heltid sedan 1994.

Målgrupp

Socialsekreterare/socionomer eller personal med likvärdig beteendevetenskaplig utbildning som arbetar inom  verksamhetsområdet.

Program

 

Tisdagen den 24 april

08.30 – 09.00  Samling med kaffe/te och smörgås

09.00 – 11.00  Presentation, introduktion, intervjumetodens bakgrund uppbyggnad, genomförande, teoretisk bakgrund

11.00 – 12.00  Tillämpning av intervjuformuläret – att intervjua och bli intervjuad

12.00 – 13.00  2 rätters lunch

13.00 – 14.45  Tillämpning av intervjuformuläret – att intervjua och bli intervjuad

14.45 – 15.00  Kaffe/te med kaka

15.00 – 16.00  Gemensam genomgång av tillämpningen av intervjuformuläret

 

Onsdagen den 25 april

08.30 – 09.00 Samling med kaffe/te och smörgås

09.00 – 10.30 Fördjupning av intervjuformulärets frågeområden

10.30 – 12.00 Intervjumetodens teoretiska utgångspunkter – 3-generationstanken och objektrelationsteori

12.00 – 13.00 2 rätters lunch

13.00 – 14.30 En samtalsövning – öppet samtal

14.30 – 14.50 Kaffe/te med kaka

14.50 – 16.00 Gemensam genomgång och diskussion av samtalsövningen

Planering av egna intervjuer

 

Tisdagen den 22 maj

08.30 – 09.00 Samling med kaffe/te och smörgås

09.00 – 12.00 Teoretiska grunder för tolkning av intervjuerna

Behovskopplingstyper och uppfostringstyper

12.00 – 13.00 2 rätters lunch

13.00 – 16.00 Genomgång och tolkning av intervjuer

 

Onsdagen den 23 maj

08.30 – 09.00 Samling med kaffe/te och smörgås

09.00 – 12.00 Genomgång och tolkning av intervjuer

12.00 – 13.00 2 rätters lunch

13.00 – 16.00 Ev tolkning av intervju, återkoppling av intervjuer, avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 9 april.

Anmälan är bindande. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 16 600 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och 2 rätters lunch samtliga dagar.

Önskas logi går det bra att boka rum direkt på hotellet, tfn 040 – 50 05 70.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun tel. 0734 – 20 20 29,

marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

tisdag, april 24, 2018

Avslutas

16:00

onsdag, maj 23, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup