Lagliga och olagliga detaljplaner

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga. Undersökningar har visat att de ibland innehåller bestämmelser som saknar stöd i PBL. Kommunerna har exempelvis i vissa fall ställt upp krav som går längre än vad PBL medger.

Viktiga och avgörande kunskaper i detaljplanearbetet är t ex;

– Kommunen är en myndighet som måste följa lagen, men vad säger den?
– Hur långt kan kommunen gå när det gäller reglering av bebyggelse, miljöfrågor m m enligt detaljplan?
– Genomgång och tolkning av olika rättsfall angående detaljplaner
– Vi går igenom detaljplanens betydelse för bygglov, sakägarbegreppet och överklagandeprocessen

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig i första hand till stadsarkitekter, planarkitekter, planingenjörer och kommunjurister, förtroendevalda samt andra som kommer i kontakt med frågorna.

Medverkande

Annika Gustafsson, jurkand.

Annika Gustafsson har tjänstgjort på Svenska Kommunförbundet (numera SKL) i över 20 år och har sedan 1978 biträtt kommunerna med plan-, bygg- och annan fastighetsrättslig lagstiftning liksom miljö- och skadeståndsrätt. Annika har bl a varit expert i 1995 års PBL-utredning och undervisat vid Stockholms och Umeå universitet. Annika har också skrivit Bygglovsboken, som behandlar den kommunala handläggningen av bygglovsärenden

Innehåll

– PBL:s planeringsbestämmelser
– Regeringsformens regler om lagstiftningsmakten m m
– Planläggning – en form av lagstiftning
– Varför en kommun inte får kräva mer än vad som anges i lagen
– Vad måste vara med i en detaljplan?
– Vad får finnas och inte finnas med i en detaljplan?
– Exempel på lagstridiga detaljplanebestämmelser
– Rättsfall gällande detaljplanefrågor
– Om rättsfallstolkning – hur?

Hålltider

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 21 september 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

tisdag, oktober 10, 2017

Avslutas

16:00

tisdag, oktober 10, 2017

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup