Ny förvaltningslag och kommunallag

Skillnader mellan tidigare lagar och de som nyligen trätt i kraft under 2018

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas vid våra myndigheter. Lagen berör därför en mycket stor del av verksamheten i såväl kommunal som statlig förvaltning. Den nya lagen som träder i kraft den 1 juli 2018 kommer att innebära en utbyggnad av regelverket för att värna rättssäkerheten och säkerställa myndigheternas service till allmänheten och snabb ärendehandläggning. Nya krav kommer att ställas på tjänstemän i offentlig tjänst.

När den nya lagen träder i kraft innebär det bl a:

 • Medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av s k dröjsmålstalan
 • Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet
 • Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part
 • Det införs uttryckliga bestämmelser om hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om myndigheternas utredningsansvar
 • En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras.
 • Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.

En ny kommunallag har också trätt i kraft under 2018. Den nya kommunallagen, liksom den tidigare, reglerar kommunala och landstingsverksamheter. Tanken med den nya lagen är att skapa bättre förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett tydligare och mer välfungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. Reglerna ska även ge medlemmar och samhället i övrigt utökade möjligheter att följa och granska aktiviteten i kommuner och landsting.

De nya reglerna innebär bl a:

 • Fullmäktige ska få en möjlighet att ge kommun- eller landstingsstyrelsen utökade möjligheter att styra organisationen
 • Varje kommun och landsting ska ha en högsta beslutande tjänsteman som ska vara underställd styrelsen
 • Den kommunala anslagstavlan ska vara webbaserad
 • Det införs ett krav på att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium och de sakkunniga revisionsbiträdenas roll stärks
 • Kommunala beslut som inte kan rättas ska som huvudregel inte verkställas innan de fått laga kraft

Målgrupp

Förvaltningschefer, nämndsekreterare, inspektörer, verksamhetsansvariga, utredare och andra som kommer i kontakt med rättsliga frågor i förhållande till dessa övergripande regleringar. Även förtroendevalda är berörda.

Medverkande

Annika Staaf, universitetslektor
Annika är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Innehåll

Förmiddagen

 • Hur ser den nya förvaltningslagen ut och hur skiljer den sig åt från den tidigare?


Eftermiddagen

 • Nya kommunallagen som trätt i kraft den 1 januari 2018, hur påverkar den kommunal förvaltning?
 • Workshop: vad innebär förändringarna för oss, rent konkret och hur ordnar vi det praktiskt?
 • Gemensam diskussion, sammanfattning och utvärdering av dagen

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Två rätters-lunch
14.30 Kaffe
16.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan senast den 29 augusti.
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se. Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 600 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, två-rätters-lunch och dokumentation.
Alla priser är exkl moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,

tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

08:30

torsdag, september 13, 2018

Avslutas

16:30

torsdag, september 13, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup