Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Malmö)

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft 1992. Utredningen ”En kommunallag för framtiden”, har därför haft i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunallagen. Utredningen har resulterat i en proposition med förslag till ny kommunallag som klubbades i riksdagen den 20 juni 2017.
Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och vad de kommer att betyda både i teori och praktik?
Ambitionen är att anpassa utbildningen till deltagarnas önskemål och behov, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med programmet.

Vilka frågor vill du aktualisera/diskutera/få svar på?
Mejla förläsaren dina önskemål till axel.danielsson@adkonsultab.se 

Målgrupp

Ledande politiker och tjänstemän:
Ordförande/presidierna i fullmäktige, styrelser, nämnder, bolagsstyrelser, kommunrevision.
Kommundirektörer med ledningsgrupp.
Förvaltningschefer med ledningsgrupp.

Handläggare och administratörer:
Jurister, handläggare, nämndsekreterare m.fl. administratörer

Medverkande

Axel Danielsson
är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting och har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i kommunal verksamhet.
Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

Innehåll

Vi sätter in förslaget om ny kommunallag i sitt sammanhang!

Varför har riksdagen beslutat om en ny kommunallag?
Vi går kort igenom vilka nya kommunallagar som tillkommit över tiden och vad som huvudsakligen motiverat förändringarna.

Vilka förändringar genomförs med den nya kommunallagen?
Utbildningen kommer huvudsakligen inriktas på de förändringar som genomförs med den nya kommunallagen. Vi sätter in respektive förändring i sitt sammanhang, vilket innebär att vi för varje förändring redovisar för-och nackdelar med gällande reglering och vad den nya regleringen innebär i teori och praktik.

Vilka förändringar genomföras inte med den nya kommunallagen?
Utredningen om ny kommunallag föreslog ett stort antal förändringar varav ett fåtal inte kommer att genomföras. Vi går även igenom de viktigaste av de förändringar som inte kommer att genomföras och klarar ut vad detta kommer att betyda – positivt och/eller negativt!

Förändringar som kommer/inte kommer att genomföras
– Kommunstyrelsens ansvar och befogenheter
– Rättsliga förutsättningarna för beställar- och utförarnämnder
– Försöksverksamhet med majoritetsstyre
– Regeln om underställd nämnd
– Krav på styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi
– Åtgärder för konkurrensneutralitet
– Befattning som kommundirektör
– Instruktion för kommundirektör
– Krav på beslutsunderlagens saklighet och objektivitet
– Delegering till presidiet
– Valbarhet vid val av befattning som kommunalråd och benämningen borgarråd
– Kvalifikationskrav vid rekrytering av ledamöter till bolagsstyrelser
– Kommunalt medlemskap för juridiska personer
– Laglighetsprövning av budgetbeslut om balanskrav och resultatutjämningsreserver
– Verkställighet av beslut som inte vunnit laga kraft
– Beredning av revisorernas budget
– Yttranderätt för revisorernas sakkunniga
– Valbarhetshinder för ordföranden i kommunrevisionen
– Valbarhetshindret för samtliga revisorer
– Fullmäktiges handläggningsordning av årsredovisning och ansvarsfrihet
– Rätten att kvarstanna som förtroendevald vid avflyttning från kommunen
– Frivillig anmälan av delegeringsbeslut
– Webbaserade anslagstavlans innehåll och form
– Publicering av delegeringsbeslut på webbaserade anslagstavlan
– Annonsering av kungörelsen i ortstidningar
– Bevis om protokollets justering
– Språkförenklingar

Utbildningslitteratur

Relevanta lagtexter som kommer att översändas till respektive deltagare i elektronisk form i god tid före utbildningsstart.

Hålltider

08.30 – 09.00 Samling, kaffe
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
15.00 Avslutning, kaffe

Anmälan

Anmälan senast den 6 november 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 3 700 kronor (ex moms) per deltagare.
Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se

Börjar

08:30

torsdag, november 23, 2017

Avslutas

16:00

torsdag, november 23, 2017

Adress

Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, Malmö