Smärta hos äldre. Varför är det så komplext och vad bör man tänka på?

Äldre blir ofta både underdiagnostiserade och ibland underbehandlade vad gäller smärta. Samtidigt är läkemedels- överförbrukning ett ganska vanligt fenomen och ofta förknippat med biverkningar hos den åldrade patienten. Det resulterar i att smärtbehandlingen hos äldre ofta blir en balansgång mellan effekt och nytta. Dessutom är många av våra äldre multisjuka. Men en underbehandlad smärta ger ju inte bara kvarstående smärtproblem utan skapar även ohälsa i form av sömnsvårigheter, depression, rörelsebegränsning vilket på sikt leder till sämre kroppsfunktion. Före- läsaren har lång klinisk erfarenhet från bl a Speciallistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

Målgrupp

Sjuksköterskor, vårdbiträden, undersköterskor, assistenter, hemtjänstpersonal, MAS, handläggare och behovsbedö- mare inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården och annan personal som kommer i kontakt med frågorna.

Medverkande

Ulrika Thorsson

Ulrika Thorsson, leg. SSK, utbildare/föredragshållare med bakgrund i sjukvården. Vidareutbildning inom anestesi och intensivvård, utbildad smärtsjuksköterska och jobbat på smärtspecialistmottagning. Har över 20 års klinisk erfarenhet av smärta på olika nivåer, och svårigheter/utmaningar som uppkommer till följd av smärta. Numera ägare och grundare av Smärtkonsult i Väst Borås, smärtspecialistmottagning med fokus på smärta och stress.

Innehåll

Under utbildningsdagen ges en fördjupning i grunderna till smärtans ursprung och vad vi lärt oss om smärtan de senaste 20 åren, vart står vi idag?

– Definition av smärta
– Förklaringsmodell för långvarig smärta/sensisitering
– Wind-up-fenomenet
– Smärttyper/smärtskattning/smärtanalys
– Vikten av dokumentation
– Farmakologisk behandling och fallgropar
– Smärttrappan – varför passar inte den till de äldre?
– Beredningsform – spelar det roll?
– Svaga/starka opioider – hur ska vi förhålla oss till dem?
– Skillnader på våra starka morfinpreparat – när blir t ex nedsatt njurfunktion ett problem?
– Konverteringstips
– Fallbeskrivningar
– Läkemedelsbiverkningar
– Oro/ångest/depression
– Omvårdnadsaspekter
– Omvårdnadsåtgärder

Cancerrelaterad smärta inkl palliativ vård
Möjligheten att behandla svår cancerrelaterad smärta har ökat väsentligt under de senaste 30 åren och mycket forsk-ning bedrivs inom detta område. Det finns idag en god kunskapsbas och nya behandlingsmetoder där vi effektivt även kan behandla genombrottsmärta som de flesta cancerpatienter upplever trots god grundsmärtlindring. Vikten av smärtanalysens betydelse men även svårigheter då det ofta är en blandning av flera smärttyper hos den cancer-sjuke, mer komplext blir det om den cancersjuke dessutom har en demenssjukdom eller är multisjuk. Omvårdnadens betydelse belyses särskilt samt vikten av stöd till anhöriga.

– Definition
– Smärttyper/smärtskattning/smärtanalysens betydelse
– Wind-up-fenomenet
– Farmakologisk behandling
– Opioider/konvertering
– Myter om morfinbehandling
– Biverkningar
– Opioidinducerad förstoppning
– Intratekal behandling
– Genombrottsmärta vid cancersjukdom
– Palliativ smärtlindring – kliniska tips
– Fallbeskrivningar som diskussionsunderlag
– Alternativa behandlingar
– Oro/ångest/depression
– Omvårdnadsaspekter/omvårdnadsåtgärder

Komplementära behandlingsmetoder och fysisk aktivitet
Smärta är obehagligt för alla som drabbas, men hur mycket livet påverkas varierar. För att kunna hantera sin smärta behöver man kunskap om smärtan och vilka smärtmekanismer som styr. Idag vet vi att 20 % av befolkningen i Sve-rige lider av långvarig smärta (smärta i mer än 6 månader) och varannan av dessa upplever att de har dålig effekt av den farmakologiska behandlingen/smärtlindringen eller upplever så mycket biverkningar att de väljer att avsluta behandlingen. Vad finns det då för alternativ som har god vetenskaplig evidens? De komplementära behandlingsformerna och omvårdnadens betydelse kommer att tas upp men även betydelsen av den fysiska aktiviteten och vad den senaste forskningen visar inom dessa områden. Svårigheterna kanske istället blir hur vi motiverar och förklarar nyttan av träningen till patienter/klienter/äldre. Även här får man med sig praktiska tips.

– Kunskap om smärta och smärtmekanismer
– Förklaringsmodell till långvarig smärta, varför gör det ont när skadan läkt sedan länge?
– Behandlingsalternativ, komplementära metoder
– Tankarnas och känslornas betydelse, vilka beteenden gör vi p g a smärtan?
– Hanteringsstrategier, vad kan vi själva påverka?
– Fysisk aktivitet, när är det bra?
– Att leva aktivt och meningsfullt, trots smärtan, går det?
– Fallbeskrivningar

Hålltider

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering
09.30 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 20 september 2017.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 700 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

– Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
– Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
– Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
– Utbildningsintyg

Börjar

09:00

torsdag, oktober 12, 2017

Avslutas

16:00

torsdag, oktober 12, 2017

Adress

Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå