Socialnämndens ansvar för ensamkommande barn och unga

Kommunen och socialnämnden har det yttersta ansvaret för att varje barns behov tillgodoses i praktiken och det inkluderar också de ensamkommande barnen. De ska få sina behov tillgodosedda vad avser exempelvis boende, individuellt stöd och i övrigt gynnsamma uppväxtvillkor.

Utbildningsdagen fokuserar på socialnämndens ansvar för barn och unga anpassat till de särskilda förutsättningar som gäller för ensamkommande barn. De saknar vårdnadshavare i landet och processen gällande uppehållstillstånd påverkar dem och deras behov. Även övergången mellan barn och vuxen styr deras rättigheter och situation. Fokus kommer att vara socialnämndens ansvar att utreda, bedöma behov och planera insatser samt genomförande av insats, uppföljning och avslut. Utgångspunkten för denna utbildningsdag är föreskrifterna och handläggning och dokumentaion SOSFS 2014:5 samt nya föreskrifter och kring HVB-verksamhet och den nya placeringsformen stödboende (HSLF-FS 2016:55) och HSLFS-FS 2016:56).

Målgrupp

Ansvariga metodutvecklare och socialsekreterare inom handläggning samt utförare inom eller utom verksamhet.

Medverkande

Hannah Kejerhag Oldenmark

Hannah är auktoriserad socionom och har bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg från flera olika kommuner. Hon har arbetat både som socialsekreterare och enhetschef. Från 2006 arbetade hon som socialkonsulent på länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetet innebar tillsyn och rådgivning till socialnämnder. En kort period var hon även avdelningschef inom kriminalvården under ett uppbyggnadsskede av en högsäkerhetsanstalt. ”En lärorik period efter mina år med fokus på socialtjänstens arbete” säger Hannah.

Innehåll

 • – Socialnämndens övergripande ansvar för ensamkommande
 • – Barns delaktighet
 • – God kvalitet
 • – Övergripande regler om handläggning och dokumentation
 • – Aktualisering av ärende och skyddsbedömning
 • – God man och särskild förordnad vårdnadshavare
 • – Utredning, behovsbedömning och planering av insats
 • – Ta emot ett uppdrag, formulera mål och genomföra insats
 • – Dokumentationsregler
 • – Förändrade behov under pågående insats
 • – Uppföljning hos beslutande nämnd respektive utförare
 • – Avsluta insats och sammanställa slutanteckning

Hålltider

08.30 – 09.00 Kaffe och registrering
09.00 Utbildningsstart
12.00 – 13.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.30 Avslutning

Anmälan

Anmälan görs senast den 29 Januari 2018.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@pikukommun.se.
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Avgift

Avgiften är 2 200 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Alla priser är exkl. moms.

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av
Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare, PikuKommun,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@pikukommun.se.

Mervärde

Det som gör att PikuKommun spelar i en egen division är att du dessutom får:

 • Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
 • Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
 • Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
 • Utbildningsintyg

Börjar

08:30

måndag, januari 15, 2018

Avslutas

16:30

måndag, januari 15, 2018

Adress

Sturup Airport Hotel, Sturup