Kommunutveckling 2020 | PikuKommun

Ett innovationsbaserat utvecklingsprogram
För kommuner som vill lösa problem på nya sätt

Tid För Ändring – Tid För Kommunutveckling!

Anders Ekholm, Kommunutredningens utredare, tjänstemän, politiker m fl har insett att kommunerna framöver måste hantera sitt uppdrag och sina utmaningar på helt nya sätt, för att klara ekvationen där ekonomin krymper. När nuvarande arbetssätt inte längre fungerar, krävs andra angreppsätt för att möta och lösa samhällsutmaningar vi står inför. Det gäller att hitta smarta, hållbara och långsiktiga lösningar, ta vara på teknik och kompetens mm.
 
Lättare sagt än gjort kanske?
Efter 20 år som utbildare av offentlig sektor och med 14 längre utvecklingsprogram för ägarledda företag, kommer nu Pikus första omgång av ett nytt, innovationbaserat Kommunutvecklingsprogram! Programmet ska ge professionell guidning, kunskap,  inspiration och verktyg för att kommunerna kan lyckas på hemmaplan!
 
Experter på organisationsutveckling och innovationsarbete, med mångaårig erfarenhet av konsultation och utbildning i kommuner kommer att guida de fem kommuner med vardera fem representanter, som blir antagna till programmet.
 
Kommunerna deltar tillsammans i fyra moduler i programmet. Dessutom får varje kommun 40 timmars egen coachning för stöd i sitt utvecklingsarbete på hemmaplan. Allt från september 2020 till januari 2021!
 
Medverkande i programmet
Emma Estborn är en erfaren innovationsledare med expertis inom verksamhets- och processledning, och kommer leda oss i arbetet genom de fyra modulerna samt coacha 2-3 kommuner i programmet. Emma möjliggör för verksamheter att ställa om, genom att hitta nya sätt att skapa värde för individ, organisation och samhället. Med nära 20 års erfarenhet av att leda kollaborativa innovationsprocesser har Emma arbetat med regioner och kommuner såväl som privat näringsliv, för att möta de nya förutsättningar som digitaliseringen och samtidens hållbarhetsutmaningar ger. Hon är medgrundare till innovationsklustret Media Evolution, har flera års erfarenhet av att leda UX- och tjänstedesignarbete och coachar idag bl.a. bolag som löser komplexa samhällsutmaningar att skala upp sin impact.
 
Syfte
Genom deltagande i programmet får ni:
 • Möjlighet att samlas med ert team på tvärs mellan olika förvaltningar och verksamheter, för att gemensamt gripa er an en utmaning som var och en inte kan lösa på egen hand med de verktyg ni idag har.
 • En agil process där ni på kort tid tar er från problemformulering till idéutveckling och test av värdeskapande initiativ, för att sedan implementera i större skala på hemmaplan.
 • Ett medskapande arbetssätt där ni nyttjar kompetens och perspektiv från såväl den egna som andra deltagande kommuner, samt programmets externa experter (föreläsare och processledare).
 • En grund för att fortsätta arbeta innovativt i kommunen.

Mål

 • Programmet erbjuder deltagarna:
  Verktyg för att tänka innovativt kring systemiska problem som behöver få nya lösningar för att välfärden ska klaras.
 • Strategi och handlingsplan för att testa nya angreppsätt och arbetssätt, som ligger till grund fördet fortsatta arbetet i hemkommunen på egen hand.
 • Nödvändig, ömsesidig förståelse mellan politiken och verksamheterna, genom en process som underlättar samarbete och dialog er emellan.
 • Den bästa starten på ett långsiktigt utvecklingsarbete som stärker kommunens möjligheter att lyckas med sitt uppdrag de kommande åren.
Upplägg
Vi arbetar i fyra moduler, med eget arbete tillsammans med en coach däremellan.
 I programmet arbetar vi i en medskapande och agil process med att:
 • Identifiera nya sätt att gripa sig an den samhällsutmaning kommunen har valt.
 • Utforska nya möjligheter samt definiera värdeskapande initiativ att testa.
 • Identifiera arbetssätt som möjliggör för er att nå önskat resultat.
 • Utvärdera och definiera vad ni vill ta vidare för att implementera i större skala.
 
Modul 1 – PROBLEMFÖRSTÅELSE – Var står vi och vart vill vi? Definition av problemet samt ert önskade framtida läge. Initiala idéer till lösningar, hinder, behov och möjligheter ni ser idag. Formulering av den frågeställning ni kommer arbeta vidare med under programmet.
Modul 2 – PROBLEMLÖSNING – Idégenerering av olika möjliga sätt att möta/lösa utmaningen. Urval av idéer samt en första formulering av initiativ att gå vidare med.
Modul 3 – UTVECKLING av de idéer/initiativ ni vill testa. Identifiering av strategi för arbetssätt samt handlingsplan för att testa initiativen.
Modul 4 – UTVÄRDERING av vad ni lärt från att testa initiativen. Identifiering av de angreppsätt, arbetssätt och aktiviteter ni tar med er för att fortsätta utvecklingsarbetet i kommunen, med en grund till strategi och handlingsplan för arbetet.
 
Framgångsfaktorer
 • Problemet/Utmaningen som kommunen vill arbeta med i programmet ska vara på systemnivå och omfatta minst en hel förvaltning eller hela kommunen.
 • Lösningen som kommunen kommer fram till ska vara skalbar och kunna implementeras i flera verksamheter i kommunen.
 • Genom att en kommun deltar med ett multiprofessionellt team av fem personer (tjänstepersoner, kommunledning, medarbetare och politiker) får innovationerna större och bättre genomslag på hemmaplan.
 • Teamet som deltar, inkluderar beslutsfattare på relevant nivå med mandat att förverkliga innovationerna i den egna kommunen, och utveckla dem vidare.
Då blir det på riktigt och man kan åstadkomma den förändring som måste till
för att kommunen framöver ska klara sitt uppdrag gentemot medborgarna! 

Praktiska upplysningar

Datum, tid, plats
Första internatet blir den 9-10 sep 2020, på Åkersberg, Höör
Heldagarna 21 okt + 3 dec förläggs till Malmö
Avslutande internat 20-21 jan 2021 förläggs till plats i Skåne.
Heldagar: kl 9.30-16.00. Internaten börjar och slutar med lunch kl 12.00, både dag 1 och 2.

Sista ansökningsdatum
Ansökan mailas till info@piku.se senast 15 maj 2020. Beskriv er problemställning/ utmaning ni vill arbeta med samt vilka befattningar som representeras i ert team som vill delta.

Meddelande om antagning
Samtliga sökande kommuner meddelas den 10 juni, om vilka fem kommuner som antas till KommunUtveckling 2020 och bedöms ha störst nytta av programmet. Därefter bekräftar antagna kommuner sitt deltagande med bindande verkan.

Pris
Paketpris per kommun är 132.500 exkl moms. I priset igår internat, mat, dryck, material för fem personer vid programmets samtliga fyra tillfällen samt 30-40 timmars skräddarsydd coachning i kommunen. Avgiften faktureras efter antagning i juni.

Frågor
Har ni frågor, funderingar, synpunkter etc, hör av er till Ingrid Haraldsson, ingrid@piku.se, 0733-53 00 94