Specialdesigna utbildningen till er kommun!

 

Ekonomiutbildning för styrelse och ledning i kommunala bolag

I denna utbildning får deltagarna konkreta verktyg och tips på hur de kan använda ekonomisk information för att förstå och styra sitt bolag på det mest effektiva sättet. Vi tar också upp etiska och andra dilemman som kan uppstå om en kommun t ex vill finansiera verksamheter genom vinstuttag i bolagen istället för höjd skatt.

Sagt om utbildningen från tidigare deltagare:
”Vi är oerhört nöjda med den styrelseutbildning i ekonomi vi genomförde förra året. På relativt kort tid lyckad Per Arvidson skapa insikt i väsentliga nyckeltal och resultat- och balansräkningens viktigaste delar i syfte att förstå hur investeringar kan skapa resultat. Vi har redan sett den praktiska nyttan av utbildningen”, Paul Myllenberg, vd Lunds Kommunala Parkerings AB

Läs mer…

Förtroendemannautbildning

Utbildningen för dig som ska axla det politiska ansvaret i din kommun under den nya mandatperioden!

Läs mer.

Förtroendemannautbildning om upphandling – grunderna som en politiker bör känna till

En späckad heldag där du får mer kunskap om upphandlingar och din roll och ditt ansvar som politiker i sammanhanget.

Läs mer…

Ny- och omvalda revisorer och berörda tjänstemän

Dagen ger dig såväl juridisk/teoretisk kompetens som rent praktiska arbetsmetoder i ditt utövande. Ett viktigt moment och syfte med dagen är även att du ska få svar på alla dina egna frågor och funderingar. Berörd tjänsteman kan med fördel också delta i utbildningsdagen.

Läs mer…

Nyvald eller omvald i byggnadsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd eller miljö- och hälsoskyddsnämnd

Utbildningen tar upp grundläggande bestämmelser som styr den kommunala förvaltningen och problemställningar som uppstår i den praktiska handläggningen och beslutsfattandt av ärenden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

Läs mer..

Presidieutbildningför ny- och omvalda

Ordföranden har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar och därmed särskilda befogenheter jämfört med övriga ledamöter. I den nya kommunallagen anges också nu särskilda befogenheter och uppgifter för presidierna som sådana.

Läs mer..

Utbildning för politiker i Socialnämndoch dess ledningsgrupp

Tillsammans med er designar vi ett innehåll som passar er nämnd, där ni både får grundkunskaperna som behövs och även får fräscha upp kunskap utifrån ny lagstiftning, praxis mm! En utbildning som gör stor skillnad för det politiska arbetet och för verksamheten!

Läs mer…

Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN

På denna utbildningsdag får du en god och stabil bas att stå på och som gör dig både trygg och säker på din roll som förtroendevald i BUN och hur du på bästa sätt kan och ska utöva ditt upprag.

Läs mer…