Presidieutbildning för ny- och omvalda | PikuKommun

Presidieutbildningför ny- och omvalda

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Ordföranden har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar och därmed särskilda befogenheter jämfört med övriga ledamöter. I den nya kommunallagen anges också nu särskilda befogenheter och uppgifter för presidierna som sådana.

Till ordförandens uppgifter hör att kalla till sammanträden i ärenden som ska avgöras genom beslut. Ledamöterna förutsätts kunna lita på att ordföranden har tillräckliga kunskaper för att tillsammans med förvaltningen kunna bedöma vilka ärende som ska avgöras av politikerna genom beslut och vilka som tjänstemännen ska hantera som ren verkställighet utan formella nämndbeslut eller delegationsbeslut.

En väl fungerande ordförande och ett presidium som är väl insatt i sin uppgift bidrar till att sammanträdena blir effektiva och utvecklande, för både förtroendevalda och förvaltning. En okunnig ordförande och ett presidium som inte känner sin uppgift och roll kan riskera att skapa osäkerhet och dålig stämning som i värsta fall kan leda till mindre lyckade beslut.

 

Medverkande 

Axel Danielsson
Axel Danielsson är konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting. Axel är författare till handboken Kommunal Nämndadministration och är en mycket erfaren utbildare av anställda och förtroendevalda inom den kommunala sektorn.

 

 

Målgrupp

Presidierna i fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, styrelser och kommunalförbund samt bolagsstyrelser. Kommunchefer och förvaltningschefer samt övriga tjänstemän som arbetar nära politiken exempelvis föredragande tjänstemän och nämndsekreterare.

 

Innehåll  (förslag)

Ordförandeskapet och det politiska ledarskapet
Ordföranden/ presidieledamöter och den nya kommunallagen

 • Vilka uppgifter ankommer på presidiet enligt kommunallagen?
 • Vad innebär detta för rollfördelningen mellan ordföranden och övriga presidieledamöter?

Den löpande verksamheten

 • Vilket ansvar har ordförande/presidiet för kontrollen av den löpande verksamheten och hur kan denna kontroll organiseras i praktiken?

Beredning av ärenden

 • Är det en uppgift för ordförande/presidiet att bestämma om en kommunal fråga bör/ska tas upp i nämnden för beslut eller om frågan kan hanteras av tjänstemännen som ren verkställighet?
 • Har ordföranden rätt att påverka innehållit i en tjänsteskrivelse som är ställd till nämnd eller styrelse?
 • Vilka rättsliga och praktiska krav gäller för utformning, registrering och publicering av beslutsunderlag?

Kallelse- respektive tillkännagivande 

Det är ordförandens uppgift att se till att kallelse respektive tillkännagivande utformas, publiceras och sänds ut på sätt som stämmer med kommunallagen och kommunens eget regelverk.

 • Vad händer om kallelsen/kungörelsen inte stämmer med regelverket?

Ordförandes/presidiets roll på sammanträdena

Enligt kommunallagen ankommer det på ordföranden att leda sammanträdena och ansvara för ordningen vid sammanträdena. Därmed förutsätts ordföranden/presidiet ha tillräcklig kunskap om vad som gäller för de kommunala sammanträdena.

Det kommunala protokollet

Enligt kommunallagen är det ordförandens ansvar att se till att det kommunala sammanträdet blir protokollfört.

  • Vad innebär detta i praktiken vad gäller ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan sekreteraren och ordförande?
  • Vad bör/ska ett utskottsprotokoll, nämnds- och fullmäktigeprotokoll innehålla?

 

Litteratur

Handboken ”Kommunal nämndadministration”

Deltagarna förutsätts själva beställa den nya sjunde upplagan. Boken beställs genom SKL:
www.sklkommentus.se/webbutik/bocker/kommunal-namndadministration2

Alternativt genom Komlitt:
https://www.komlitt.se/product.html/kommunal-nanmdadministration?category_id=71

Väljer du att beställa genom Komlitt så uppge rabattkod piku10 så får du 10 % rabatt.

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.