08
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sturup)
08:30 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

12
september, 2017
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du lärar dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

21
september, 2017
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

28
september, 2017
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för utbildningen och du blir därmed också uppdaterad på det absolut senaste vad som...

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

02
oktober, 2017
Systematiskt arbetsmiljö och hälsoarbete
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
november, 2017
Kälvestens Intervju- och tolkningsmetod
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge kunskap i den tillämpning av familjepsykologi som utvecklats ur det forskningsarbete som redovisas i 222 Stockholmspojkar (Jonsson & Kälvesten,...

10
oktober, 2017
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga.

11
oktober, 2017
Socialtjänstens ansvar för barn och unga – inklusive LVU
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen fokuserar på aktuellt regelverk kring att utreda barn och unga enligt SoL samt beskriver övergripande mål med socialtjänstens verksamhet samt belyser förutsättningarna och...

12
oktober, 2017
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
oktober, 2017
Fördjupningsutbildning i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med denna utbildningsdag är att ge fördjupade kunskaper om den lagstiftning som styr såväl kraven på kommunen som kommunens ansvarsområde vid dödsfall.

16
oktober, 2017
Allmänna handlingar och hantering av sekretessfrågor i kommunen
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
oktober, 2017
Förändringsledning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förtroendet är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet. Utbildningsdagen ger dig ramverket för lyckad förändring.

19
oktober, 2017
Detaljplanering av allmänna platser
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata.

23
oktober, 2017
Imponerande bemötande! Service är grunden till allt!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förmågan till rätt bemötande är nyckeln till framgång!

27
november, 2017
Grundutbildning i ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD-återkopplingen som kan användas inom utredning...

25
oktober, 2017
25
oktober, 2017
Socialnämndens ansvar för barn och unga i samhällsvård
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen behandlar gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet såsom exempelvis den enskildes delaktighet och medbestämmande och barns bästa.

26
oktober, 2017
Personlig assistent, ett arbete som möjliggörare!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildning får du som personlig assistent förståelse för villkoren för en person med funktionsnedsättning samt vikten av ett gott bemötande och god...

27
oktober, 2017
BAM – Bättre arbetsmiljö Grundläggande arbetsmiljöutbildning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

BAM – Bättre arbetsmiljö är en utbildning som ger grundläggande kunskap om de lagar och föreskrifter som styr och reglerar arbetsmiljöarbetet och du kommer...

27
oktober, 2017
Väpnat våld i skolan
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildning får du såväl kunskaper som praktiska redskap till verktyg för hur du arbetar och agerar.

07
november, 2017
09
november, 2017
Utbildningsdag om dödsboanmälningar
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med utbildningen är att informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall samt det praktiska arbetet.

09
november, 2017
09
november, 2017
Offentlig upphandling; Nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
12:00 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen gås de olika momenten i lagstiftningen igen med en praktisk ansats kring hur kraven skall formuleras, kontrolleras och följas upp.

15
november, 2017
Att hantera svåra situationer med kommunikation
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med utbildningen är att fördjupa och utveckla förmågan att kommunicera och hantera olika slags situationer som kan uppstå i professionella möten med kunder, verksamhetsutövare...

14
november, 2017
14
november, 2017
Barnperspektiv inom försörjningsstöd
08:30 - 14:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt Socialstyrelsens vägledande handböcker och dokument.

16
maj, 2018
Särskilda insatser för att förebygga sämre mående hos personer inom LSS
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Denna utvecklings- och utbildningsdag ger viktiga och konkreta råd och arbetsmetoder för ett bättre och ökat kvalitativt arbete och friskare liv för brukarna! Vi...

16
november, 2017
Arkivlagen i praktiken
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du en heltäckande genomgång om vad som gäller, vilket därmed ger dig säkerhet och trygghet i ditt arbete.

16
november, 2017
Att möta människor med rättshaveristiskt beteende
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Det ställer stora krav på oss! Att vi kan hantera de svåra situationerna och samtalen professionellt och med ett gott bemötande.

21
november, 2017
Ärenderegistrering i praktiken (fördjupning)
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Välkommen till en påbyggnadsutbildning på den populära grundutbildningen i ärenderegistrering, med tyngdpunkt i de mer praktiska frågorna vid den dagliga registreringen.

22
november, 2017
Att möta människor med psykiatriska diagnoser
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

23
november, 2017
Delegation, jour och beredskap för socialnämndens ordförande och presidier
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen diskuteras relevant praxis samt nya avgöranden av intresse för socialnämndernas verksamhet avseende nämnda frågor. Utbildningen kommer att ge utrymme för deltagarnas egna...

24
november, 2017
Tejping – gestaltande kommunikation
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för hur du kan utveckla ditt arbete i mötet med barn, ungdomar, familjer och vuxna med olika problemställningar....

24
november, 2017
Attraktiv och välmående arbetsplats – att lyckas med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningen utgår från ett pragmatiskt perspektiv, att möta utmaningar och hitta lösningar och framgångar i det dagliga arbetet för att skapa trivsel, välmående samt...

30
november, 2017
Personalhandlingar Offentlighet, sekretess och dokumenthantering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
december, 2017
Hot och våld och krishantering
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

05
december, 2017
Lex Sarah
08:30 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen utgår från gällande regelverk och Socialstyrelsens handböcker och beskriver de olika moment som ingår i tillämpningen av bestämmelsena om Lex Sarah i SoL...

06
oktober, 2017
Föreläsning och julbord!
14:00 - 17:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Ewa-Gun Westford – Skånes mest kända polis, berättar med humor, värme och en gnutta allvar om hur det är att vara kvinna och polis...

06
december, 2017
Brinn för vad du gör istället för att bränna ut dig!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Välkommen till denna heldagsutbildning i stresshantering både i teori och i praktik!

06
december, 2017
Utreda barn och unga inom socialtjänsten
09:00 - 16:00
sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med utbildningsdagen är att ge handläggare och chefer kunskap om gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet och...

12
december, 2017
18
december, 2017
Motiverande svåra samtal för en positiv utveckling
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal.

25
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Sturup)
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

29
januari, 2018
Spelberoende
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
februari, 2018
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
februari, 2018
Socialnämndens ansvar för ensamkommande barn och unga
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

28
februari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
mars, 2018
01
mars, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
mars, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
mars, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
mars, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Kan arg egentligen betyda något annat? – Psykisk ohälsa LSS
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

21
mars, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

22
mars, 2018
05
april, 2018
10
april, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
april, 2018
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
april, 2018
Partnering och konkurrenspräglad dialog
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
april, 2018
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

26
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

31
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

25
januari, 2018
Vinterväghållning och snöröjning (Sturup)
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas och fastighetsägarnas ansvar – vet du vad som gäller? Välkommen till en högaktuell utbildningsdag när vintern nu är i antågande som stärker både din...

29
januari, 2018
Spelberoende
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
februari, 2018
Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
februari, 2018
Socialnämndens ansvar för ensamkommande barn och unga
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

28
februari, 2018
Teamutveckling!
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

01
mars, 2018
01
mars, 2018
Att skriva Exploateringsavtal
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
mars, 2018
Leda utan att vara chef
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

02
mars, 2018
Den nya dataskyddsförordningen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
mars, 2018
Kommunal kravhantering
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

09
mars, 2018
Kom igång med tillsynen
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Kan arg egentligen betyda något annat? – Psykisk ohälsa LSS
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

15
mars, 2018
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

21
mars, 2018
Utvecklande samtal
08:30 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

22
mars, 2018
05
april, 2018
10
april, 2018
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

10
april, 2018
Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
april, 2018
Partnering och konkurrenspräglad dialog
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

16
april, 2018
Att upprätta en dokumenthanteringsplan
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

26
april, 2018
Riksdagsbeslut; Ny förvaltningslag
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

08
maj, 2018
Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

31
maj, 2018
Specialdag om dödsboanmälningar
08:30 - 16:30
Sturup Airport Hotel, Sturup

18
december, 2017
Motiverande svåra samtal för en positiv utveckling
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under dagen får du såväl teoretiska som praktiska kunskaper i ämnet och olika typer av strukturerade motiverade samtal.

12
december, 2017
06
oktober, 2017
Föreläsning och julbord!
14:00 - 17:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Ewa-Gun Westford – Skånes mest kända polis, berättar med humor, värme och en gnutta allvar om hur det är att vara kvinna och polis...

16
november, 2017
Arkivlagen i praktiken
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du en heltäckande genomgång om vad som gäller, vilket därmed ger dig säkerhet och trygghet i ditt arbete.

07
november, 2017
27
oktober, 2017
Väpnat våld i skolan
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildning får du såväl kunskaper som praktiska redskap till verktyg för hur du arbetar och agerar.

26
oktober, 2017
Personlig assistent, ett arbete som möjliggörare!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under denna utbildning får du som personlig assistent förståelse för villkoren för en person med funktionsnedsättning samt vikten av ett gott bemötande och god...

25
oktober, 2017
25
oktober, 2017
Socialnämndens ansvar för barn och unga i samhällsvård
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen behandlar gällande regelverk kring utredningsförfarandet enligt SoL samt övergripande mål med socialtjänstens verksamhet såsom exempelvis den enskildes delaktighet och medbestämmande och barns bästa.

23
oktober, 2017
Imponerande bemötande! Service är grunden till allt!
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förmågan till rätt bemötande är nyckeln till framgång!

19
oktober, 2017
Detaljplanering av allmänna platser
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

En utbildningsdag om detaljplaner för dig som arbetar i kommunen med planläggning eller på enheten för park och gata.

16
oktober, 2017
Förändringsledning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Förtroendet är ett slitet ord, men viktigt att uppnå i en organisation som ska öka sin effektivitet. Utbildningsdagen ger dig ramverket för lyckad förändring.

16
oktober, 2017
Allmänna handlingar och hantering av sekretessfrågor i kommunen
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
oktober, 2017
Vuxenutredningar enligt SoL med särskilt fokus på LVM
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
oktober, 2017
Fördjupningsutbildning i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Syftet med denna utbildningsdag är att ge fördjupade kunskaper om den lagstiftning som styr såväl kraven på kommunen som kommunens ansvarsområde vid dödsfall.

11
oktober, 2017
Socialtjänstens ansvar för barn och unga – inklusive LVU
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagen fokuserar på aktuellt regelverk kring att utreda barn och unga enligt SoL samt beskriver övergripande mål med socialtjänstens verksamhet samt belyser förutsättningarna och...

10
oktober, 2017
Lagliga och olagliga detaljplaner
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Kommunernas detaljplaner är inte alltid helt lagliga.

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

29
september, 2017
Arbeta med ekonomiskt bistånd rättssäkrare handläggning – inte bara kolla kontoutdrag!
09:00 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Utbildningsdagarna syftar till att lyfta fram de delar av socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen som har störst betydelse i arbetet med ekonomiskt bistånd.

28
september, 2017
Upphandlingsprocessen Från ax till limpa
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, ligger till grund för utbildningen och du blir därmed också uppdaterad på det absolut senaste vad som...

21
september, 2017
Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

12
september, 2017
Misskötsel i anställningen och svåra uppsägningar med aktuella rättsfall
09:00 - 16:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

På denna utbildningsdag får du lärar dig vad du som chef kan göra i förebyggande syfte och hur du bör och ska agera när...

08
september, 2017
Ny kommunallag redan den 1 januari 2018! (Sturup)
08:30 - 15:00
Sturup Airport Hotel, Sturup

Under utbildningen kommer vi att sätta in både utredningens och regeringens förslag till förändringar i sitt sammanhang – vilka motiven är bakom förslagen och...

Du kan hitta alla våra tidigare utbildningar under utbildningsarkiv.