Utbildning för politiker i Socialnämnd och dess ledningsgrupp | PikuKommun

Utbildning för politiker i Socialnämndoch dess ledningsgrupp

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Tillsammans med er designar vi ett innehåll som passar er nämnd, där ni både får grundkunskaperna som behövs och även får fräscha upp kunskap utifrån ny lagstiftning, praxis mm! En utbildning som gör stor skillnad för det politiska arbetet och för verksamheten!

Inom socialnämndens verksamhetsområde är ansvaret både stort och specifikt. För att klara av ditt uppdrag behöver du goda kunskaper och insikter om vad som gäller. Du måste också känna till kraven på dig och dina rättigheter och skyldigheter samt vissa gränsdragningsfrågor.

Socialnämndens uppdrag är reglerat i lag, främst Kommunallag, men även genom andra speciallagar inriktade på socialtjänstens verksamhetsområden samt Förvaltningslagen. Nämnden har i vissa fall rätt att uppdra åt ordförande eller annan ledamot i nämnden att fatta beslut i brådskande ärenden. Detta gäller ärenden som måste avgöras akut och där nämnden eller i vissa fall utskottet inte hinner sammankallas. Sådana akuta ärenden rör framför allt ärenden om tvångsvård enligt LVU och LVM. Hur sådan delegation är rättsligt konstruerad och tänkt att fungera kommer att diskuteras på utbildningen. I detta ingår även att granska de fall i vilka delegation av arbetsuppgifter inom socialtjänst inte är tillåten. Vi kommer även att gå igenom de lagförslag om delegation som är under utarbetande enligt tilläggsdirektiv 2018:69 Framtidens socialtjänst (S 2017:03). En viktig fråga är också vad som gäller kring myndighetsutövning, offentlighet och sekretess samt rollfördelningen politiker – tjänstepersoner.

Vi kommer även ingående att gå igenom hur relevanta bestämmelser i de lagar som kan komma att behöva tillämpas brådskande ska tolkas och tillämpas samt hur ärendehandläggningen fungerar vid sådana ärenden.En kortare översikt vad avser förslag om ny lagstiftning inom socialtjänstområdet, särskilt tvångsvården, kommer att belysas.

 

Medverkande 

Annika Staaf, universitetslektor, Malmö Universitet
Annika är jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har en flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Annika har även författat ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar.

 

Målgrupp

Socialnämndens ordförande, ersättare/presidium, förvaltningschefer och verksamhetsansvariga.

 

Innehåll  (förslag)

 • Verksamhetsområdets juridiska reglering – en översikt.
 • Vad betyder och innebär begreppen myndighetsnämnd och myndighetsutövning? – socialnämndens särställning
 • Hur ser delegationsrätten ut idag enligt Kommunallag och Socialtjänstlag?
 • Delegation, jour och beredskap
 • Vilka beslut får inte delegeras?
 • Rollfördelningen politiker – tjänstepersoner
 • Har den nya Kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 påverkat bestämmelserna?
 • Nya Förvaltningslagen fr o m 1 juli 2018
 • Hur ser det lagförslag avseende delegationsreglerna ut som presenterades den 1 december 2018?
 • Barnrättsarbetet
 • Barnkonventionen blir lag
 • Vilka ärenden är av så brådskande natur att ordförande eller dennes ersättare måste fatta beslut själv?
 • Vad måste beslutsfattaren tänka på i sådana akuta situationer?
 • Vad gäller specifikt för socialnämndens ordförande och presidium?
 • Hur ser den rättsliga konstruktionen och handläggningsprocessen ut i dessa ärenden?
 • Vilken aktuell praxis från domstolar och yttranden från tillsynsmyndigheter finns och kan underlätta tolknings- och tillämpningsprocessen?
 • Tillstånds- och tillsynsuppgifterna
 • Hur ser överprövnings- och underställningsreglerna ut för socialnämnds beslut? Vem får överklaga?
 • Offentlighet och sekretess för socialnämndernas verksamhet
 • Tystnadsplikt?
 • Vad gäller kring ”privata” utförare inom verksamheten?
 • Allmänna, offentliga eller sekretessbelagda handlingar – vad är skillnaden och vem/vad avgör detta?
 • Egna frågor, svar och diskussion

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.