Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN | PikuKommun

Utbildningsdag för nyvalda och omvalda i BUN

Specialdesigna utbildningen till er kommun!

Som förtroendevald i en ”tung nämnd” som BUN har du ett stort ansvar för ett likaså stort och brett verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde som omfattas av en stor mängd lagar, styrdokument och annan juridisk reglering. Utöver kunskaper som har med sakfrågorna att göra måste man även ha kunskaper om rent kommunal-rättsliga frågor som kommunallag, förvaltningslag och vilka krav, skyldigheter och rättigheter man har som förtroendevald. Till detta kommer att man också måste känna till hur man politiskt kan styra verksamheten samt vilka gränserna är för den politiska inblandningen.

Reglerna för politiker och tjänstemän måste man ha goda insikter i liksom vad som gäller för t ex offentlighet, sekretess och myndighetsutövning.

På denna utbildningsdag får du en god och stabil bas att stå på och som gör dig både trygg och säker på din roll som förtroendevald i BUN och hur du på bästa sätt kan och ska utöva ditt upprag.

 

Medverkande 

Hans-Inge Persson
Hans-Inge har många års erfarenhet som barn- och utbildningschef, bl a i Eslövs och Hässleholms kommuner. I åtta år var han generaldirektörför Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande, som hade uppdraget göra distansundervisning via nätet möjlig för vuxna. Inom ramen för detta arbetet ansvarig för Valideringsdelegationen. Ansvarig för uppbyggnaden av Nordiska Ministerrådets permanenta enhet för vuxenutbildningen. På uppdrag av regeringen ansvarig för uppbyggnaden av det Europeiska Skoldatanätet.  Arbetar nu som konsult.

 

Målgrupp

Ny- och omvalda förtroendevalda i BUN.

 

Innehåll  (förslag)

 • En styrelses/nämnds uppdrag och förvaltningens uppdrag. Två uppdrag, som måste ske i samklang och med en gyllene zon i gränsområdet mellan uppdragen. Nämndens beslut om VAD = kvalitet, budget, strategier, framtidsfrågor. Förvaltningens uppdrag HUR ska detta genomföras. Däremellan den gyllene zonen.
 • Hur kan vi arbeta, mötas och klargöra rollerna?
 • Diskussion om rollfördelningen och gränserna.
 • Skollagen 1 kap. Inledande bestämmelser. Lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning, barnets bästa samt läroplanerna.
 • Skollagens kap 2. Huvudman och ansvarsfördelning, kommunerna, landstingen, staten, enskilda. Skillnad mellan statens och kommunernas styrning.
 • Obligatorisk och frivillig verksamhet.
 • Skollagen kap 2, 9 § Ledningen av utbildningen. Rektor och förskolechefs uppdrag. Myndigheternas instruktioner till deras uppdrag. Rektors ansvar.
 • Diskussion och klarlägganden med utgångspunkt från passen ovan.
 • Skollagens kap 4 om kvalitet och inflytande.
 • Timplaner, kursplaner och betygskriterier.
 • Kommunallag, förvaltningslag och delegation.
 • Överklagande
 • Fristående skolor. Finansieringen/kommunbidragets konstruktion, grundbelopp, tilläggsbelopp, tillsyn. Vad händer om vi vill göra en kommunal satsning på skolor drivna av kommunen?
 • Vilka är dina hjärtefrågor? Vad vill du med ditt politiska uppdrag? Hur kan du styra och utöva ditt uppdrag? Diskussion och klarlägganden
 • Offentlighet, sekretess, myndighetsutövning och kontakter med allmänhet och media.
 • Hur undviker man att gå i fällor, som innebär att man bryter mot sekretessbestämmelser, allmän handling, meddelarskyddet? Diskussion.
 • Vad är allmän handling, inkommande och upprättad handling samt meddelarskydd?
 • Grundläggande tips om ledarskap.
 • Deltagarnas egna frågor samt diskussion.

 

Datum och plats

Tid och plats enligt era önskemål.

 

Information

Kontakta vår utbildningschef Christer Grankvist, christer@piku.se eller
utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk, marie-louise@piku.seför design av innehåll för er utbildning samt en offert till fast pris.